Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Customer Relationship Management 7,5 högskolepoäng

Customer Relationship Management
Avancerad nivå, M7010N
Version
Kursplan gäller: Höst 2022 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygsskala
U G VG *
Ämne
Företagsekonomi
Ämnesgrupp (SCB)
Företagsekonomi
Ingår i huvudområde
Företagsekonomi

Behörighet

Minst 120 hp avklarade kurser med minst godkänt resultat, varav följande kurs måste ingå: Marknadsföring, grundkurs (M0004N eller M0015N) 7,5 hp, eller motsvarande kunskaper. Goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska 6.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Kursens mål är att utveckla studentens förmåga att kritiskt granska och utnyttja teorier inom customer relationship management (CRM) och att kunna använda CRM begrepp i utveckling av strategiska marknadsplaner. Efter avslutad kurs skall kursdeltagarna kunna:
 • förklara och använda centrala begrepp och teorier inom CRM - beskriva olika grunder för CRM
 • tillämpa CRM för att förbättra marknadsföring och kundservice
 • beskriva hur affärsprocesser behöver omformas innan CRM implementeras
 • beskriva och förklara de viktigaste informationsteknologierna som möjliggör CRM
 • beskriva en framgångsrik implementering av CRM - utveckla idéer och planer i samarbete med andra studenter
 • analysera, diskutera och försvara strategiska beslut avseende CRM
 • granska, förklara, presentera och diskutera vetenskapliga artiklar

Kursinnehåll
Kursen ger en genomgång av ’Customer Relationship Management’ och tar upp vad CRM är, dess fördelar, i vilka sammanhang CRM används, vilka teknologier som används och hur CRM kan implementeras. I kursen visas också hur CRM används för att förbättra organisationers möjligheter att uppnå mål för t ex marknadsföring och försäljning samtidigt som dess övergripande mål stöds.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Föreläsningar/lektioner, seminarier, handledning, grupparbete, praktikfall och/eller projektarbeten. I kursen ingår ett projektarbete där studenterna, baserat på relevanta teorier inom området, ska utveckla ett forskningsproblem samt utkast till introduktions- och litteraturkapitel till en eventuell uppsats.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Studenterna ska i ett skriftligt prov visa att de kan: - förklara och använda centrala begrepp inom området ’Customer Relationship Management’ Studenterna ska genom praktikfall och/eller projektarbeten även visa att de kan:
 • beskriva olika grunder för CRM - tillämpa CRM för att förbättra marknadsföring och kundservice
 • beskriva hur affärsprocesser behöver omformas innan CRM implementeras
 • beskriva och förklara de viktigaste informationsteknologierna som möjliggör CRM
 • beskriva en framgångsrik implementering av CRM
 • utveckla idéer och planer i samarbete med andra studenter
 • analysera, diskutera och försvara strategiska beslut avseende CRM
 • granska, förklara, presentera och diskutera vetenskapliga artiklar

En förutsättning för godkänt resultat är närvaro på obligatoriska närvarotillfällen

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETKS utbildningsadministration eduetks@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Tim Foster

Litteratur. Gäller från Höst 2020 Lp 1
Buttle, F. & Maklan, S. (senaste upplagan) Customer Relationship Management: Concepts and Technologies, Routledge.
Ytterligare litteratur kan tillkomma.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Obligatoriska prov och uppgifterU G VG *7.50ObligatoriskH07

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap 2007-02-28

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2022-02-11