Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Geologi i Arktis 7,5 högskolepoäng

Geology of the Arctic
Avancerad nivå, O7024K
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygsskala
G U 3 4 5
Ämne
Malmgeologi
Ämnesgrupp (SCB)
Geovetenskap och naturgeografi

Behörighet

90 hp i geovetenskap, eller motsvarande. Goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska B/6.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Målet är att studenten efter avklarad kurs ska kunna 1) förklara de huvudsakliga geologiska modellerna för tektonisk utveckling av den Fennoskandiska Skölden, samt andra arktiska områden, och 2) tillämpa dessa modeller för att tolka den tidsmässiga och rumsliga förekomsten av mineralfyndigheter i Arktis, och 3) kommunicera geologisk information på ett vetenskapligt korrekt sätt, genom muntlig presentation.

Kursinnehåll
Geologiska ramverket för hur mineralförekomster är distribuerade i arktiska Fennoskandia, Grönland, Sibirien/Kola och Nordamerika.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Kursen ges som en serie föreläsningar, i kombination med seminarier. Föreläsningarna ska avhandla den regionalskaliga geologin och betydande mineralfyndigheter i Arktis för att ge studenterna en teoretisk bas för att kunna beskriva och förklara geologi och mineralfyndigheter i Arktis. Seminarierna ger studenterna möjligheten att implementera kunskap från föreläsningarna inom ett visst område och fördjupa kunskapen inom specifika relaterade teman. Seminarierna avhandlar de olika geografiska områdena inom Arktis och genomförs som individuella presentationer av specifika teman inom respektive delområde. Studenterna övar vetenskaplig kommunikation av arktisk geologi genom muntliga presentationer under seminarierna.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Förmågan att beskriva regionalgeologin och malmförekomsterna i Arktis bedöms genom muntliga presentationer vid seminarier och en skriftlig tenta. Betyget godkänd på alla obligatoriska seminarier och tentan är nödvändigt för att visa den individuella progressionen mot kursmålen. Progressionen genom kursen bedöms kontinuerligt genom seminarier. Betygen godkänd/underkänd används för seminarierna.

Examinator
Tobias Bauer

Litteratur. Gäller från Höst 2021 Lp 1
Boyd, R., Bjerkgård, T., Nordahl, B., Schiellerup, H. (eds.), 2016. Mineral Resources in the Arctic. Geological Survey of Norway Special Publication. 1st edition, 486 pp.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001TentamenG U 3 4 55.50ObligatoriskH21
0002SeminarierU G#2.00ObligatoriskH21

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2021-02-17

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2021-06-14