Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Kreativt skrivande 3 - Litterär gestaltning 30 högskolepoäng

Creative Writing 3 - Fictional aesthetics
Grundnivå, S0043P
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Svenska
Ämnesgrupp (SCB)
Svenska/nordiska språk

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Kreativt skrivande (S0052S) och Kreativt skrivande 2 (S0051S) eller motsvarande.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
  • har tillämpat kunskap om genrespecifika drag i ett omfattande skönlitterärt manus
  • har tillägnat sig fördjupade färdigheter i narrativ teori och metod och stilistik, som visas i skönlitterärt gestaltande
  • har färdigställt en diskursiv text med utgångspunkt i litteraturvetenskapliga relevanta teorier och begrepp samt i egna erfarenheter av att skriva skönlitterärt och med temat skönlitterär gestaltning
  • har producerat en plan för hur manuset, eller delar av det, kan avsättas i olika fora samt i rapportform reflektera över, analysera och problematisera över förutsättningarna att få avsättning för ett manus.

Kursinnehåll

Moment 1: Litterär gestaltning (7,5 hp)   

Studenten skriver ett längre manusarbete i någon av genrerna prosa, lyrik eller dramatik. 

 

Moment 2: Teoretiska aspekter på att skriva skönlitterärt (7,5 hp) 

Momentet examineras genom kursuppgifter motsvarande 7,5 hp 

 

Moment 3: Litterär gestaltning (7,5 hp)   

Studenten skriver ett längre manusarbete i någon av genrerna prosa, lyrik eller dramatik. 

 

Moment 4: Entreprenörskap för författare (7,5 hp)   

Studenten gör en plan för att marknadsföra sitt manusarbete. Planens genomförande dokumenteras i en kortare rapport med reflektionsdel.  


Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.

Moment 1 och 3: Studenten följer föreläsningar i ämnet litterär gestaltning, utför givna övningsuppgifter, och skriver ett längre manusarbete i någon av genrerna prosa, lyrik eller dramatik. Manusarbetet görs i en löpande process där eget skrivande varvas med responsarbete i grupp.

Moment 2: Studenten deltar aktivt i diskussioner kring kurslitteraturen och utför givna kursuppgifter.

Moment 4. Studenten följer föreläsningar i ämnet, och skriver sedan en plan för att i största möjliga utsträckning föra in manuset, eller delar av det, i tillgängliga forum, arenor, eller övriga medier. Momentet avslutas med en kortare skriftlig rapport över det praktiska genomförandet av planen.

Kursen är helt nätbaserad, och genomförs via lärplattform.

Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.


Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

För att bli godkänd på kursen krävs aktivt deltagande och fullgjorda respons- och skrivuppgifter, samt ett projektarbete. Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.


Examinator
Caroline Graeske

Övergångsbestämmelser
Kursen S0043P motsvarar kursen S0056S

Litteratur. Gäller från Höst 2019 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Dahlgren, Lars Rambe, Ann Ljungberg (2013). Lyckas som författare. Hoi Förlag. 271 s. ISBN 9789186775889

Franzén, Carin (red) (2015). Grundbok i litteraturvetenskap. Studentlitteratur. ISBN 9789144096421

Fredén, Kristian (2015). Skriv som en nobelpristagare. Ordfront. ISBN 9789170378447

Johansson, Anna 2012). Narrativ teori och metod. Studentlitteratur. ISBN 9789144035000

Lagerholm, Per (2015). Stilistik. Studentlitteratur. ISBN 978914401960-4

Malmsten, Bodil (2012). Så gör jag. Konsten att skriva. Modernista. 300 s. ISBN 9789174992151

Mazzarella, Merete (2013). Att berätta sig själv: inspirationsbok för den som vill skriva om sitt liv. Bokförlaget Forum. 175 s. ISBN 9789137141275

Murakami, Haruki. 2017. Författare till yrket. Norstedts. ISBN 978-91-1-307562-4

Rynell, Elisabeth. Skrivandets sinne (2013). Albert Bonniers förlag. 150 s. ISBN 9789100132729

Kompendium i Kreativt skrivande (tillhandahålles av institutionen)

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0011Projektarbete moment 1U G VG *7.50ObligatoriskH19
0012Kursuppgift moment 2U G VG *7.50ObligatoriskH19
0013Projektarbete moment 3U G VG *7.50ObligatoriskH19
0014Projektplan med reflektion moment 4U G VG *7.50ObligatoriskH19

Kursplanen fastställd
av Monica Johansson, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2013-02-15

Reviderad
av Anna Öqvist, biträdande huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik avd Pedagogik, språk och ämnesdidaktik 2021-02-10