Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Fördjupad sociologisk metod och analys 7,5 högskolepoäng

Extended sociological methods and analysis
Grundnivå, S0050A
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Sociologi
Ämnesgrupp (SCB)
Sociologi
Ingår i huvudområde
Sociologi

Behörighet

Grundläggande behörighet samt minst 60 hp i ämnet Sociologi samt avklarat följande kurser med minst godkänt resultat; Grundläggande sociologisk metod (S0047A) 15 hp samt Tillämpad sociologisk analys och metod (S0059A) 15 hp, eller motsvarande kunskaper.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Studenten ska efter avslutad kurs kunna: 
• Initiera, genomföra och avrapportera litteraturbaserade studier
• planera empiriskt forskningsprojekt
• identifiera och bedöma det egna forskningsprojektet i förhållande till det aktuella forskningsområdet
• tillämpa kvantitativ forskningsmetod, inkluderande metoder för databearbetning och analys
• granska, reflektera och kritisk bedöma den egna datainsamlingen, analys och slutsatser utifrån ett forskningsetiskt perspektiv


Kursinnehåll
Kursen behandlar förberedande inslag i vetenskapligt arbete som att planera och lägga upp en vetenskaplig studie samt presentera och diskutera en forskningsplan. Vidare fokuseras centrala inslag i tillämpningen av kvantitativt inriktade forskningsmetoder. 

Gällande kvalitativ metod fokuseras litteraturöversikt samt forskningsetik. Gällande kvantitativ metod berörs statistiska analyser av data från databaser eller eget insamlat datamaterial. Korrelationsstudier, multipel linjär regression och logistisk regression behandlas i den kvantitativa delen. 


Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Kursen genomförs med fortlöpande föreläsningar och seminarier. Seminarierna har en inriktning mot praktiska övningar eller redovisning av ålagda uppgifter. Gällande kvantitativ metod genomförs kursen via föreläsningar och övningar (datalaborationer) i statistiska metoder med hjälp av statistikprogram (SPSS) och med data från befintliga databaser eller eget insamlat material.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Examinationen sker i form av individuell skriftlig redovisning av forskningsidé i form av ett PM som seminariebehandlas. Vidare sker examination via två olika skriftliga inlämningsuppgifter.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Karolina Parding

Litteratur. Gäller från Vår 2021 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Upplaga 2. Liber AB: Malmö
Nyberg, R & Tidström, A (2012). Skriv vetenskapliga uppsatser, examensarbeten och avhandlingar. Lund: Studentlitteratur.

Artiklar och annan litteratur i kvantitativ metod samt på temat litteraturöversikt tillkommer.

Referenslitteratur
SPSS-akuten https://spssakuten.wordpress.com/
Strömquist, S. (2001). Konsten att tala och skriva. Gleerups: Malmö.
Karlsson, O. (2017). Svenska skrivregler. Liber: Solna.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0003Skriftlig rapport, kvalitativ metodU G VG *3.00ObligatoriskH15
0004Skriftlig rapport, kvantitativ metodU G VG *3.00ObligatoriskH15
0005PM-seminariumU G#1.50ObligatoriskH15

Kursplanen fastställd
av Saila Piippola 2012-03-13

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2021-02-17