KURSPLAN

Perspektiv på arbetsliv och arbetsmarknad 7,5 högskolepoäng

Perspectives on workinglife and labourmarket
Grundnivå, S0058A
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Bo Jonsson, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2014-02-14

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2019-06-14

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Sociologi
Ämnesgrupp (SCB)
Sociologi

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Samhällsvetenskaplig metod I (P0045A), 15hp eller Grundläggande sociologisk metod (S0047A), 15 hp


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Vid kursens slut ska den studerande kunna:
  • Redogöra för den svenska arbetsmarknadens aktörer, struktur och utvecklingstendenser
  • Redogöra för begrepp och teorier med vilka förhållandena på arbetsmarknaden beskrivs och analyseras
  • Redovisa en kännedom om väsentliga problemområden som är en del av arbetsmarknadens och lönearbetarsamhällets utveckling
  • Identifiera kritik och problematiseringar av den nutida arbetsmarknaden och lönearbetarsamhället i förhållande till den teknologiska utvecklingen
  • Tillämpa begrepp som social klass, ålder, genus och etnicitet i förhållande till situationer och villkor på arbetsmarknaden

Kursinnehåll
Den anvisade litteraturen behandlar den svenska arbetsmarknadens uppkomst och utveckling. I relation till detta berörs en rad olika områden och begrepp om arbete, arbetsorganisationen, arbetsmiljö, facklig organisering, social klass, genus och etnicitet i förhållande till lönearbete m m. Vidare beaktas lönearbetet som ideologi i relation till den teknologiska utvecklingen. Kursen berör även nutida utvecklingstendenser på arbetsmarknaden med mot problematiken med genus, sexualitet, ålder och etnicitet kopplat till lönearbetet.

Genomförande
Kursen genomförs med litteraturstudier och seminarier på anvisad litteratur. Innehållet i kursens olika delar introduceras med föreläsningar. Vid slutet av kursen genomförs en skriftlig tentamen.

Examination
Examinationen består av en skriftlig tentamen omfattande 4,0 hp. Denna del av examinationen syftar till pröva inhämtade kunskaper om förhållanden och strukturen på den svenska arbetsmarknaden samt problematik i anslutning detta. Av kursens poäng examineras 3,5 hp genom närvaro på samtliga
litteraturseminarier samt aktivt deltagande i redovisande av uppgifter på anvisad litteratur.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Fredrik Sjögren

Litteratur. Gäller från Höst 2018 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Bengtsson, Mattias & Berglund, Tomas (red.) (2017) Arbetslivet. Lund: Studentlitteratur. Urval

Delegationen för jämställdhet i arbetslivet (2014) SOU 2014:34 Inte bara jämställdhet – Intersektionella perspektiv på hinder och möjligheter i arbetslivet. Stockholm: Fritze. Urval. Finns även att ladda ner från https://www.regeringen.se/49baec/contentassets/5d2854cb8ddc4285af0aff0105c02540/inte-bara-jamstalldhet---intersektionella-perspektiv-pa-hinder-och-mojligheter-i-arbetslivet-sou-201434

Paulsen, Roland (2017) Arbetssamhället - Hur arbetet överlevde teknologin. Malmö: Gleerups.

Artiklar kan tillkomma.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001TentamenU G VG *4.00ObligatoriskH14
0003Närvaro på seminarier samt redovisande av gruppuppgifterU G#3.50ObligatoriskH15

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.