KURSPLAN

Examensarbete sociologi, inriktning utredning, magister 15 Högskolepoäng

Master Thesis in Sociology, Evaluation
Avancerad nivå, S7021A
Version
Kursplan gäller: Vår 2018 Lp 3 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Saila Piippola, utbildningsledare 2011-02-08

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2017-06-16

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1E
Betygskala
U G VG
Ämne
Sociologi
Ämnesgrupp (SCB)
Sociologi

Behörighet

Kandidatexamen om minst 180 högskolepoäng i Sociologi samt kurserna Risk, tillit och förutsebarhet - teoretiska perspektiv på samhällsförändring (S7018A) och Integration och marginalisering i samhället; Genus, generation, klass och etnicitet (S7019A) eller motsvarande.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Kursens syfte är att studenten ska fördjupa sin förmåga att genomföra kvalificerat och självständigt utrednings- och utvärderingsarbete genom att:
 
  • Att utifrån ett sociologiskt perspektiv formulera och avgränsa en relevant problemställning inom området utvärdering och utredning i förekommande fall på uppdrag av extern aktör
  • Att utifrån befintlig samhällsvetenskaplig forskning på området, kritiskt granska och bedöma dess relevans för den egna studien och identifiera relevant forskningsfront på området
  • Behärska olika metod- och teoribildningar inom sociologi på en avancerad nivå som är relevanta att tillämpa inom utredning och utvärdering och för examensarbetet
  • Utifrån vald teori och metod på ett vetenskapligt korrekt sätt analysera och besvara formulerad problemställning
  • Uttrycka sig väl i skrift på ett språkligt och vetenskapligt (teoretiskt, metododologiskt) korrekt sätt och presentera detta i en uppsats
  • Muntligt kommunicera och presentera resultat såväl inomvetenskapligt som till uppdragsgivare eller personer utan specifika ämneskunskaper
  • Kritiskt granska andra utvärderingar och rapporter på ett konstruktivt och vetenskapligt sätt och bedöma den vetenskapliga kvalitén samt dess relevans som exempelvis ett beslutsunderlag

Kursinnehåll
Examensarbetet består av en självständigt författad uppsats om behandlar frågeställningar inom ämnesområdet utredning/utvärdering med ett sociologiskt vetenskapligt angreppsätt och kritiskt förhållningssätt. Arbetet skall innebära en ämnesmässig fördjupning i utvärdering och utredning i ett sociologiskt perspektiv. Arbetet presenteras både skriftligt och muntligt. I kursen ingår även att krtitiskt granska och opponera på andra examensarbeten.

Genomförande
Examensarbetet skrivs individuellt med hjälp av handledning samt regelbundna metod/teori- och arbetsseminarier utöver själva uppsatsseminariet. Kursen avslutas med opposition och försvar av examensarbetet. Handledare utses av institutionen. Handledning tillhandahålls inom en tidsram av en termin efter att studenten första gången registrerats på kursen.

Examination
Examination sker genom färdigsställande av examensarbetet samt via uppsatsseminarium med opposition. Därutöver krävs att studenten deltar i de regelbundna seminarier som hålls under kursen. Studenten skall också hålla en muntlig presentation av sitt arbete för en eventuell extern uppdragsgivare eller lärar/studentkollegium. För godkänt på kursen krävs deltagande i obligatoriska sammankomster och seminarier, inkluderande ett seminarie där studenten presenterar och försvarar sitt arbete och ett där studenten opponerar på ett annat arbete. Övrigt deltagande i obligatoriska sammankomster och seminarier beslutas av handledare i samråd med studenten.

För godkänt på kursen krävs deltagande i obligatoriska sammankomster, seminarier samt registrering av arbetet enligt LTUs regler.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration  eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Arbetslivsanknytning; Uppdrag av extern aktör eller empirisk studie av verklighetsanknutna fall.

Examinator
Elisabeth Berg

Litteratur. Gäller från Vår 2012 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Väljs i samråd med handledare och i relation till uppsatsämnet.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Examensarbete - självständigt arbete15.0U G VG

Riktlinjer
Riktlinjer för självständigt arbete (examensarbete) »