Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Fysioterapi: Design och tillämpning av kvalitativ metod 7,5 Högskolepoäng

Physiotherapy: Design and application of qualitative methodology
Avancerad nivå, S7034H
Version
Kursplan gäller: Höst 2016 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G VG
Ämne
Fysioterapi
Ämnesgrupp (SCB)
Terapi, rehabilitering och kostbehandling

Behörighet

Sjukgymnastexamen/Fysioterapiexamen om 180 hp alternativt kandidatexamen om 180 p med huvudområde sjukgymnastik/fysioterapi


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Studenten skall efter avslutad kurs, utifrån fördjupade kunskaper i kvalitativa forskningsmetoder, vetenskapsteori och etik, kunna:
  1. Förklara och värdera vetenskapsteoretiska och etiska perspektiv av relevans för forskning i fysioterapi
  2. Kritiskt granska och värdera kvalitativa empiriska studier inom fysioterapi
  3. Formulera för fysioterapi ämnesspecifika vetenskapliga frågeställningar med en kvalitativ ansats
  4. Analysera kvalitativa data genom att jämföra, se samband och kritiskt bearbeta data
  5. Skriftligt argumentera, relatera och diskutera kvalitativa forskningsansatser i förhållande till ämnet fysioterapi

Kursinnehåll
Vetenskapliga metoder och vetenskapsteori relaterad till forskning med kvalitativ ansats i fysioterapi Granska och värdera hur kvalitativa metoder tillämpas inom forskning i ämnet fysioterapi Tillämpning av kvalitativ forskningsdesign inom fysioterapi Forskningsetiska frågeställningar i relation till kvalitativ metod i ämnet fysioterapi

Genomförande
Kursen har sin pedagogiska grund i ett kunskapsbyggande arbetssätt. Detta arbetssätt kännetecknas av att studenten aktivt ska söka och lösa problem genom ett undersökande och kritiskt reflekterande arbetssätt. Kursen ska stimulera till lärande genom muntlig och skriftlig presentation, metodövningar, artikelsökning - och granskning.

Examination
För betyget godkänd krävs att studenten uppnått kursens mål genom följande examinationsmoment:
  • Mål 1 examineras genom individuell tentamen
  • Mål 2-5 examineras genom inlämningsuppgift
Betygskriterier för G och VG anges i studiehandledningen.

Övrigt
Kursen ges på avancerad nivå. Studiehandledning finns i kursrummet i Canvas.

Övergångsbestämmelser
Kursen ersätter S7011H

Examinator
Gunvor Gard

Övergångsbestämmelser
Kursen S7034H motsvarar kursen S7011H

Litteratur. Gäller från Höst 2015 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Carpenter, C.& Suto, M. (2008). Qualitative Research for Occupational and Physical Therapist – a practical guide. Blackwell Publishing.
Holloway, I.& Wheeler,S. (2010). Research in Nursing and Healthcare (3ed). Wiley-Blackwell.
Sohlberg, p: & Sohlberg, B-M. (2009). Kunskapens former. Vetenskapsteori och forskningsmetod. Stockholm: Liber.

Förteckning över artiklar som tillkommer finns i studiehandledningen.

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Individuell tentamen3.0U G VG
0002Inlämningsuppgift4.5U G VG

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2015-02-12

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2016-02-15