KURSPLAN

Dimensionering av bergkonstruktioner 7,5 högskolepoäng

Design of Rock Constructions
Avancerad nivå, T7002B
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för samhällsbyggnad 2007-01-31 att gälla från H07.

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2019-02-14

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Berg- och mineralteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Berg- och mineralteknik
Ingår i huvudområde
Väg- och vattenbyggnad

Behörighet

Grundläggande bergmekanik, tex. T0014B Introduktion till Bergmekanik eller T7001B Bergmekanikens grunder, alternativt Q0038B Bergmekanik tillsammans med Q0028B Bergmekanik 2, eller motsvarande.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Kursen kommer att ge dig en ökad kunskap inom ämnet bergmekanik. Efter avslutad kurs kommer du att kunna: - Utföra avancerade stabilitetsanalyser av bergkonstruktioner med hjälp av analystiska och numeriska metoder. - Dimensionera bergförstärkning (inklusive återfyllnad) med hjälp av de metoder och verktyg som de professionella bergmekanikerna använder. - Föreslå mät- och observationsprogram för olika typer av bergkonstruktioner och situationer. - Dimensionera bergkonstruktioner som pelare, stora öppna rum och schakt med hjälp av empiriska och numeriska metoder.

Kursinnehåll
Introduktion Numerisk design Teori och applikationer på bergmekaniska problem. Dynamiska processer - Grundläggande principer, vågutbredning, frekvens analys/innehåll, dynamiska brottsprocesser. Smällberg och sprängning. Bergförstärkning - Förstärkningsprinciper och förutsättningar. Samverkan mellan bergförstärkning och berg. Olika typer av bergförstärkningselement och deras verkningssätt. Bergmasseklassificering och bergförstärkning. Injektering. Instrumentering och övervakning av bergkonstruktioner - Instrumentering och övervakning. Skade kartering. Identifiering av de viktiga storheterna för olika konstruktioner och situationer. Instrumentens mätprinciper och deras för- och nackdelar. Pelare, stora öppna rum, schakt och återfyllnad. - Beräkning av pelarspänning. Global stabilitetsanalys för rum och pelarbrytning. Skiktatde tak: Brottmekanismer, hållfasthet och last. Stora öppna rum – Stability Graph Method. Olika typer av schakt: skador, faktorer som orsakar skador, brottmekansimer. Metoder för att minska/minimera skadorna. Återfyllnad: Fyllnadsmaterialets egenskaper, hållfasthet, kostnad. Återfyllningens förstärkande effekt.

Genomförande
Undervisningen består av lektioner, fältövning och inlämningsuppgifter etc. Lektionerna består av en kombination av teori och övningar.

Examination
Skriftlig tentamen med differentierade betyg. För att erhålla godkänt slutbetyg krävs godkända inlämningsuppgifter och godkänd fältövning. Fältövningen är obligatoriska.

Examinator
Erling Nordlund

Övergångsbestämmelser
Kursen T7002B motsvarar kursen ABM024

Litteratur. Gäller från Höst 2007 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Fastställs senare dock senast tre veckor innan kursstart.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001TentamenG U 3 4 53.00ObligatoriskH07
0002ÖvrigtU G#4.50ObligatoriskH07