Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Byggteknik 7,5 högskolepoäng

Building technology
Avancerad nivå, W7007B
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Träbyggnad
Ämnesgrupp (SCB)
Byggteknik

Behörighet

För att kunna genomföra kursen krävs av studenterna att de har: - kunskaper i byggnadsmateriallära motsvarande kursen K0002B Byggmaterial - kunskaper i byggnadsfysik motsvarande kursen W0008B - kunskaper i konstruktionsteknik motsvarande kursen B0002B Konstruktionsteknik


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Målet är att du ska utveckla förståelse för nuvarande praxis för byggnadstekniska lösningar och för äldre husbyggnadstekniker.

Kunskap och förståelse
Efter godkänd kurs ska du kunna:
• beskriva utvecklingen av husbyggnadsteknik under de senaste 100 åren
• välja och förklara vanligt förekommande byggtekniska lösningar för husbyggande i stål, trä, och betong
• förklara det bärande systemets funktion och dess interaktion med andra byggnadstekniska lösningar


Färdighet och förmåga
Efter godkänd kurs ska du kunna:
• analysera och kritiskt utvärdera en teknisk lösning i ett bostadshus baserat på vilka funktionskrav som ställs på den
• bedöma interaktionen mellan funktionskrav
• hantera, planera och identifiera delproblem i ett utredningsuppdrag om kravuppfyllelse gentemot gällande byggnorm för ett bostadshus
• uppskatta och analysera ett bostadshus energi- och effektbehov
• föreslå energieffektiviseringsåtgärder för ett bostadshus och motivera dessa utifrån olika kravbilder med avseende på ekonomiska, sociala och ekologiska aspekter
• utifrån enklare dimensionering utforma eller kontrollera ventilationssystemet i ett bostadshus
• tolka och presentera ritningsmaterial, tekniska lösningar samt beräkningar för en byggnad 

Kursinnehåll
Kursen innehåller en fördjupning inom området byggnadsfysik där energibalans för en villa upprättas. Beräkning av transmissions-, ventilations- och luftläckageförluster, uppskattning av övriga förlust- och tillskottstermer och bestämning av tidskonstant ingår. Energieffektivisering ingår som ett moment där beräkningar används för att motivera vilka åtgärder som är mest gångbara. Kursen innehåller vidare en introduktion till installationsteknik i flerfamiljshus med avseende på el, värme, vatten, sanitet, avlopp och ventilation. Viktiga komponenter i dessa system förklaras. Beräkningar på ventilationssystem gås igenom. Föreläsningarna behandlar husbyggnadsteknikens historia, byggnadsvård vid energieffektivisering, energi- och effektbehovsberäkningar, byggteknik för trä, stål och betong, grundläggningsteknik, ventilationssystem, brandskyddsprojektering och fuktsäkerhetsprojektering.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Kursen kombinerar teori och praktik. I kursen genomförs projektuppgifter i mindre grupper. En deluppgift behandlar energibalansen i en villa och en deluppgift gäller byggnadstekniska lösningar för ett flervåningshus. Inventering av befintliga byggnader används som en ram för deluppgifterna. Byggnadstekniken som använts förklaras med utgångspunkt från aktuella funktionskrav. Studiebesök till flervåningshus sker inom Luleå stad. Den individuella kunskapsuppbyggnaden stöds av föreläsningar där lärare föreläser om byggnadsteknik.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Två examinationsmoment ingår i kursen; projektuppgift och individuell tentamen.  För slutbetyg krävs aktivt deltagande i och närvaro vid genomförande och presentation av projektuppgift, samt individuell tentamen.

Examinator
Lars Stehn

Litteratur. Gäller från Vår 2020 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Tillämpad byggnadsfysik, Bengt-Åke Petersson, Studentlitteratur
Projektering av VVS-installationer, Catarina Warfvinge, Mats Dahlblom, Studentlitteratur
Bygga Hus: Illustrerad bygglära, Bengt Strandberg, Fredrik Lavén, Studentlitteratur

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0003ProjektuppgiftU G#6.00ObligatoriskH13
0004TentamenU G#1.50ObligatoriskH13

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Lars Bernspång 2010-03-01

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2021-02-17