Hoppa till innehållet

Obligatoriska kurser
Statsvetenskap, kandidat

Visar kurser i huvudområde, samt övriga krav för examen.

Välj antagningstermin:

Utbildningens innehåll och upplägg

Grunden i utbildningen består av 90 högskolepoäng inom huvudområdet statsvetenskap inklusive examensarbete om 15 hp. Första året introduceras den statsvetenskapliga disciplinens bredd genom grundkurserna i politisk teori, offentlig förvaltning, jämförande samt internationell politik. År två fokuserar på forskningsdesign och analys, europapolitik samt fördjupade kunskaper inom centrala statsvetenskapliga frågor som demokrati, makt, rättvisa, jämlikhet, jämställdhet, legitimitet och policy. Tredje årets studier innehåller såväl träning i metoder som fördjupning inom någon statsvetenskaplig teoribildning. Den muntliga och skriftliga presentationsförmågan tränas kontinuerligt under utbildningens gång. Tillsammans med ämneskunskaperna, samt erhållna metodkunskaper, utgör dessa färdigheter grunden för genomförandet av det avslutande examensarbetet. Programmet leder till en Filosofie kandidatexamen i statsvetenskap. Utöver tre terminer inom huvudområdet, är valfriheten stor. Detta möjliggör en profilering av utbildningen utifrån egna intressen och önskemål och/eller utlandsstudier. För filosofie kandidatexamen krävs utöver fördjupande studier i huvudområdet minst 30 högskolepoäng i andra ämnen. I kombination med kurser i statistik (termin 2) och nationalekonomi (termin 3-4) blir examensbenämningen Politices kandidatexamen (statsvetenskap). Inom utbildningen väljer studenten prefix för examen, filosofie eller politices, genom valbara kurser. För tillträde till kurs för examensarbete ska angivna förkunskapskrav i kursplan vara uppfyllda. Särskild information om ansöknings- och antagningsförfarande till examensarbete säkerställs av kursgivande institution.

Omfattning

Programmets omfattning är 180 Högskolepoäng

Examen

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +
Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A5).
Eller:
Matematik B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 5)

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Obligatoriska kurser

Obligatoriska kurser i huvudområdet: Statsvetenskap: 90 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
S0005N Statsvetenskap A, Politisk teori 7,5 Grundnivå
S0006N Statsvetenskap A, Svensk politik och förvaltning 7,5 Grundnivå
S0007N Statsvetenskap A, Jämförande politik 7,5 Grundnivå
S0008N Statsvetenskap A, Internationell politik 7,5 Grundnivå
S0026N Politik och policy i den Europeiska Unionen 7,5 Grundnivå
S0031N Demokrati, utveckling och demokratisering 7,5 Grundnivå
S0035N Examensarbete i statsvetenskap, kandidat 15,0 Grundnivå
S0037N Vetenskap och forskningsdesign 7,5 Grundnivå
S0038N Politisk styrning i teori och praktik 7,5 Grundnivå
S0042N Fördjupning i statsvetenskaplig teori 7,5 Grundnivå
S0043N Statsvetenskaplig metod 7,5 Grundnivå

Kurser för prefixet: Filosofie kandidatexamen: 90 Högskolepoäng

Valfritt utrymme

Valfritt utrymme är 90 högskolepoäng. Ett valfritt utrymme motsvarar en obligatorisk poängomfattning av kurser från universitet och högskola.

Eller

Kurser för prefixet: Politices kandidatexamen: 45 Högskolepoäng

Valbart utrymme är 45 högskolepoäng. Ett valbart utrymme motsvarar en obligatorisk poängomfattning inom vilken kurser ska väljas ur en bestämd mängd.

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
N0008N Nationalekonomi A, Mikroteori 7,5 Grundnivå Valbar
N0011N Nationalekonomi A, Makroteori 7,5 Grundnivå Valbar
N0012N Nationalekonomi A, Tillämpad makroekonomi 7,5 Grundnivå Valbar
N0039N Nationalekonomisk data och analys 7,5 Grundnivå Valbar
N0040N Nationalekonomi A, Mikroekonomiska tillämpningar 7,5 Grundnivå Valbar
S0009M Grundläggande statistik 7,5 Grundnivå Valbar

Valfritt utrymme med förslag på kurser som kan bytas ut mot andra kurser: 82,5 Högskolepoäng

Valfritt utrymme

Valfritt utrymme är 60 högskolepoäng. Ett valfritt utrymme motsvarar en obligatorisk poängomfattning av kurser från universitet och högskola.
Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
J0044N Folkrätt och europarätt 7,5 Grundnivå Valbar
J0046N Juridisk introduktionskurs 15,0 Grundnivå Valbar
J0048N Migrationsrätt 7,5 Grundnivå Valbar
J0049N Förvaltningsrätt 7,5 Grundnivå Valbar
S0033N Statsvetenskaplig praktik 15,0 Grundnivå Valbar
S0039N Utvärdering 7,5 Grundnivå Valbar
S0040N Teorier om policyprocessen 7,5 Grundnivå Valbar