Hoppa till innehållet
Malin Malmström
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Stor satsning på en hållbar finansmarknad

Publicerad: 28 januari 2021

Vinnova satsar 47 miljoner kronor under den kommande femårsperioden på Sustainable Finance Lab, som ska forska för förnyelse av finansmarknaden utifrån ett hållbarhetsperspektiv. En av föreståndarna för Sustainable Finance Lab är Malin Malmström, professor i entreprenörskap och innovation vid Luleå tekniska universitet.

Dagens finansmarknad är inte rustad att lösa framtidens utmaningar. Om exempelvis en entreprenör utvecklar en cirkulär affärsmodell som är både affärsmässigt och ekologiskt hållbar så har aktörerna på finansmarknaden svårt att värdera den med hjälp av de verktyg som står till buds.

Social hållbarhet

Satsningen handlar inte bara om ekologisk utan även om social hållbarhet. Exempelvis kommer Malin Malmström, inom ramen för Sustainable Finance Lab, att driva ett projekt om hur AI kan användas för att identifiera omedveten bias mot företagande kvinnor på finansmarknaden samt vilka kostnader som utebliven investering i kvinnors företagande medför.

– Finansmarknaden kan vara en positiv kraft i den nödvändiga samhällsomvandlingen genom att välja vilka idéer som får ekonomiskt stöd. Det finns ett stort sug efter ny kunskap bland aktörerna på finansmarknaden. De vill göra skillnad, det vet bara inte hur, säger Malin Malmström.

Sustainable Finance Lab är ett konsortium bestående av sex universitet och forskningsinstitut: Luleå tekniska universitet, KTH, Handelshögskolan i Stockholm, Stockholm Resilience Centre, Kungliga vetenskapsakademien, IVL Svenska miljöinstitutet och Göteborgs universitet.

Olika forskningsinriktningar

De medverkande forskarna har vitt skilda forskningsinriktningar. Förutom Malin Malmström deltar bland annat nationalekonomer, filosofer och företagsekonomer. Hon delar föreståndarskapet med Kent Eriksson, professor vid Institutionen för fastigheter och byggande på KTH.

– Vi som deltar kände inte varandra sen tidigare. Det var via Vinnova som vi fick kontakt. Det har gått jättebra att samarbeta med varandra och vi är tillsammans ett starkt team med våra olika perspektiv på hållbarhetsfrågan.

Konsortiet jobbar utifrån fyra teman: 1. Utvärdering av de finansiella verktygens påverkan. Hur behöver finansmarknadens verktyg förändras för att stimulera hållbara affärslösningar? 2. Rekonceptualisering. Hur kan synen på risk och möjlighet förändras för att bidra till en hållbar finansmarknad? 3. Hållbara normer och policyer. Hur behöver de politiska styrmedlen förändras för att bidra till en hållbar utveckling? Vilken roll kan aktörer som inte är en del av finansmarknaden spela, exempelvis NGOs? Baserat på resultaten i dessa tre teman ska konsortiet 4. Utveckla nya transformativa innovationer.

Praktisk tillämpbar forskning

– Det är viktigt för oss att vår forskning är praktiskt tillämpar. Därför jobbar vi nära våra partner inom finansmarknaden som kommer att förse oss med finansiella data samt testa prototyperna till de finansiella verktyg vi utvecklar, säger Malin Malmström.

Sustainable Finance Lab kommer även att samarbeta med aktörer inom realekonomin, det vill säga företag som producerar varor och tjänster, exempelvis byggindustrin och livsmedelsindustrin, för att få en bild av hur samverkan med finansmarknaden kan bistå dessa företag att ställa om till en hållbar produktion. Vidare har konsortiet knutit kontakt med Riksbanken och flera kommersiella banker.

– Det behövs ett nytänk kring finansiering av företag genom hela livscykeln, allt från hur man beslutar om start up-kapital till hur ett företag ska börsnoteras.

Politisk vilja

Det finns en uttalad politisk vilja att Sverige ska ta på sig ledartröjan i omställningen till en cirkulär ekonomi. Tillskapandet av Sustainable Finance Lab ser Malin Malmström som ett uttryck för det. Konsortiet har goda kontakter med internationella organisationer, så som Världsbanken och OECD. Malin Malmström tror därför att möjligheterna är goda att nå ut med forskningsresultat som kan transformera finansmarknaden på global nivå.

Det är hög tid att få till stånd en förändring eftersom de existerande finansiella systemen saknar ekologiskt och socialt hållbara funktioner, menar Malin Malmström.

– Som Einstein sa: “Världen som vi har skapat den är ett resultat av vårt tänkande. Den kan inte ändras utan att vi ändrar hur vi tänker.” 

Kontakt

Malin Malmström

Malin Malmström, Professor

Telefon: 0920-491087
Organisation: Entreprenörskap och innovation, Industriell ekonomi, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle