Hoppa till innehållet
Björn Emmoth
Björn Emmoth

Björn Emmoth

Doktorand
Luleå tekniska universitet
Pedagogik
Pedagogik, språk och ämnesdidaktik
Institutionen för hälsa, lärande och teknik
bjorn.emmoth@ltu.se
0920-492310
R104 Luleå

Doktorand i pedagogik, i forskarskolan PROFS

Bakgrund

Jag har en musiklärarexamen i grunden, har jobbat som lärare, och som rektor Kulturskolan  Kalix sedan år 2000. Detta ansvarsområde, och kompetensområde, täcker in den frivilliga kulturskoleverksamheten, musikundervisningen i kommunens alla grundskolor, utökad timplan med dans och drama i åk 1-3, projekt och temaarbeten inom grundskola, särskola och förskola. Därutöver ett ansvar för estetiska programmet musik, en artist och musikerutbildning på folkhögskolenivå, samt många externa uppdrag och projekt. Att vara en del av rektorsgruppen i Kalix under alla dessa år har varit en värdefull källa till kunskap och utveckling som jag värdesätter mycket.

Jag har suttit i styrelsen för Sveriges kulturskoleråd, som vice ordförande, år 2011-2019, och varit med om den spännande resa då kulturskolan blev etablerat som politiskt sakområde. Detta nationella, men också både regionala och internationella förtroendearbete har gett mig mycket kunskap, erfarenhet och kontakter som jag värdesätter mycket.

Regional samverkan, genom kulturskolornas länsnätverk, men också inom t ex det fyraåriga projektet Kraftsamling, samt andra former av samverkan är något som jag länge varit en del av. Jag har arrangerat tre länsövergripande konferenser för skolledare med externa projektmedel, och på senare år varit drivande i att skapa en regional kulturskolesamordnare i Norrbotten.

Ett fjärde område jag har erfarenheter inom är internationell samverkan och frågor inom mångfald och hållbar utveckling. Kalix har deltagit i VM i samarbete tillsammans med många länder, jag har varit partnerskapssamordnare och projektledare i tre års tid för ett stort projekt mellan Kalix och Kampala inom hållbar utveckling, samt drivit Kalix till att bli en av de första s k milleniekommuner. Fr o m 2019 kommer det internationella samarbete att återupptas tillsammans med Uganda, ett skollprojekt som bl a tar sig an miljöfrågor, med sikte på att delta i 50-årsjubileumet av UNEP den femte juni 2022.

En övriga erfarenhet är att jag varit fackligt ombud för skolledare, samt suttit i skolledarkommitten i sex år.

Utbildningsmässigt har jag förutom en lärarexamen även en magisterexamen i utbildningsvetenskap, en skolledarutbildning för kulturskolechefer, samt några kurser inom styrning och ledning i skola och även utbildningsfilosofi. Numera får jag tillägga den påbörjade doktorandutbildningen som känns fantastiskt kul att jobba med.

Forskningsområde

Mitt forskningsämne är pedagogik. Min inriktning är estetiska lärprocesser, dess definition, position och potential. Att studera definitionen handlar dels om ett självändamål, då detta anses vara ett problem, samtidigt som en definition också är en förutsättning för avhandlingens fortsättning. Att studera positionen är att se hur denna lärprocess förhåller sig till och positionerar sig i förhållande till andra strömningar. Till sist handlar potentialen om att studera den estetiska lärprocessen effektivitet på lärandet. Vilken potential finns för ett ökat resultat om man adresserar till estetik i lärandet?

I detta avhandlingsarbete är lärprocessen i fokus, närmare bestämt den estetiska lärprocessen. Vad är det estetiska i en lärprocess? Jag kommer att fokusera på gestaltningen, dvs uttrycket i lärandet, att äga, gestalta, designa sitt eget lärande.  Inte att återge och reproducera någon annans kunskap, utan istället att skapa mening genom att konstruera och äga kunskapen själv. Jag kommer att fokusera på själva lärprocessen, inte de (medierande) verktygen eller uttryckssätten som kunskapen uttrycks inom, vilket de flesta tidigare forskningsarbeten har fokuserat på.