Hoppa till innehållet
Ulrika Bergmark
Ulrika Bergmark

Ulrika Bergmark

Professor, Excellent lärare
Luleå tekniska universitet
Pedagogik
Pedagogik, språk och ämnesdidaktik
Institutionen för hälsa, lärande och teknik
ulrika.bergmark@ltu.se
0920-491036
R106 Luleå

Aktuellt just nu

Flexitforskning

Mellan åren 2017 och 2021 arbetar jag som Flexitforskare i Piteå kommun. Tjänsten finansieras av Riksbankens jubileumsfond och med stöd av Sparbanken Nord och LTU. Flexitforskaranställningen syftar till att bygga broar mellan akademi och organisation och omfattar både forskning och utvecklingsarbete. De första två åren har jag varit anställd av Piteå kommun och resterande tid är jag anställd av LTU, men uppdraget om samverkan med kommunen kvarstår.

I den nya skollagen (2010:800) utökades uppdraget att i skolan arbeta med forskning, vetenskaplig grund och vetenskapligt förhållningssätt. Piteå kommun har sjösatt ett antal strategier för att stödja den praktiknära forskningen och som ett led i sina satsningar ville de då knyta en skolforskare till sin verksamhet och fick då möjligheten genom Riksbankens jubileumsfonds utlysning inom Flexitprogrammet.

Det övergripande syftet med forskningsprojektet, som kallas PiteSkolforsk, är att analysera och problematisera erfarenheter med att integrera forskning och forskningsbaserat arbetssätt i skolundervisning gjorda av olika aktörer inom kommun och akademi, dels identifiera utmaningar och möjliggörande strategier i samverkan mellan kommun och akademi. 

Piteå kommuns hemsida om forskning och utveckling i förskola och skola: https://www.pitea.se/forskningoutveckling

Vill du ta del av mitt arbete som skolforskare kan du också följa:

  • Instagramkonto ulrika_bergmark_skolforskare
  • Facebook-sida: UIrika Bergmark - skolforskare

Ny bok hösten 2020! Litteratursamtalets pedagogik av Ulrika Bergmark & Sara Viklund. 

Den här boken handlar om litteratursamtalets pedagogik. Med utgångspunkt i ett aktionsforskningsprojekt presenteras olika aspekter av ett lyckat litteratursamtal: läsande elever, följsamma lärare, gemensamt lärande och det betydelsefulla samarbetet. Litteratursamtalets pedagogik innebär mycket mer än en metod för litteratursamtal. Här möjliggörs elevers lärande och utveckling på ett intellektuellt, socialt och personligt plan. Pedagogiken bygger på att människor lär i samverkan med varandra. 

I boken presenteras lärares och elevers upplevelser av läsning och litteratursamtal i form av berättelser. Här gestaltas också hur samverkan mellan lärare och forskare kan genomföras och hur detta främjar lärares professionella utveckling och lärande. Konkreta råd varvas med teoretiska resonemang som fördjupar förståelsen för litteratursamtalens roll och plats i svenskundervisningen. 


ULF-verksamhet

I mitt arbete på LTU arbetar jag också som ULF-samordnare för LTU. ULF (Utveckling Lärande Forskning) är en statlig försöksverksamhet som bedrivs mellan åren 2017 och 2021. Inom ramen för ULF ska hållbara samverkansmodeller mellan akademi och skola vad gäller forskning, skolverksamhet och lärarutbildning utvecklas och prövas.

Luleå tekniska universitet har tecknat ett ULF-avtal med Umeå universitet och avser även att teckna avtal med skolhuvudmän för att ta fram strukturer för de aktiviteter som försöksverksamheten avser att undersöka.

Mina uppgifter som ULF-samordnare omfattar bland annat att initiera och hålla dialogsamtal med skolhuvudmän om tecknade av lokalt ULF-avtal med LTU, att göra bedömningar av avsökningar om ULF-medel som skolhuvudmän kan söka, att vara ledamot i ett samverkansråd i regionen, anordna workshops och seminarier om praktiknära forskning och utveckling samt att upprätta en kommunikationsplan med aktiviteter för spridning av erfarenheter inom ULF-verksamheten.

Relaterade länkar

Docentföreläsning webb.jpg

Presentation av mig själv

Min grundexamen är gymnasielärare i svenska och religion. Efter arbete i gymnasium och grundskola blev jag doktorand i lärande vid Luleå tekniska universitet 2005. Den 5 juni 2009 disputerade jag.

Under mina forskningsstudier har jag varit knuten till Forskarskola för kvinnor.

November 2009 fick jag Norrbottensakademiens forskarpris. Läs mer på noak.org

2014 blev jag antagen som docent och tillika biträdande professor i pedagogik. Min docentföreläsning höll jag i Vetenskapens hus den 4 juni. Vill ni ta del av den klicka på länken https://vimeo.com/103983295

Relaterade länkar

silhuett_vattens.jpg

Presentation av forskning

"Building an Ethical Learning Community in Schools" är min avhandling som är gjord i en 7-9-skola. Syftet med avhandlingen var att undersöka skolan som etisk praktik.  

 

"Skolan suger" ... eller? Att ge röst och barn och ungas erfarenheter av psykosocial hälsa i sin lärandemiljö. Forskningsprojekt 2009-2011 (finansieras av Vetenskapsrådet). Du kan läsa mer om projektet här.

 

     

Relaterade dokument

Relaterade länkar

Framsida_vardefullt_larande.jpg

Värdefullt lärande - Den goda cirkeln

2010 kom boken Värdefullt lärande – Den goda cirkeln (Ulrika Bergmark, red.), utgiven på Betydelsefulla möten & Förlag. I den finns en rad berättelser av och med lärare, forskare och elever som skildrar erfarenheter som de har upplevt tillsammans.

Samtliga berättelser har en mycket viktig aspekt gemensamt: De visar alla på hur man som lärare kan utvecklas genom att ta sig tid för reflektion och eftertanke och även hur de aktiva val som vi gör i vår vardag och det vi väljer att fokusera på påverkar andra och oss själva.

Vill du veta mer om boken kan du läsa här.  

 

 

     

Uppskattningens kraft_omslag.jpg

Uppskattningens kraft: lärande, etik och hälsa

2011 kom boken Uppskattningens kraft: lärande, etik och hälsa (Studentlitteratur) som jag har skrivit tillsammans med min kollega Catrine Kostenius.

Boken syftar till att stimulera till professionsutveckling av blivande och redan yrkesverksamma lärare. Elevers upplevelser av omsorg, tilltro och delaktighet är, tillsammans med lärarens ansvar att stödja elevers lärande, avgörande för skolframgång.

Vi ger exempel på konkreta verktyg för att arbeta med ett uppskattande förhållningssätt i skolan. 

 

 

 

     

Relaterade länkar

glada barn.jpg

Skolutveckling

Jag har under de senaste åren också arbetat med skolutvecklingsfrågor. Mellan åren 2006-2010 arbetade jag med Värdefullt som genomfördes i Piteå kommun.

Målet med Värdefullt var att skapa en etisk lärandemiljö i Hortlax skolområde (barn 1-16 år) i Piteå kommun. Kvaliteten i lärandet förbättras genom ett etiskt förhållningssätt, som involverar psykosocial och fysisk miljö, vilket påverkar: barn- och lärandesyn, bemötande, arbetssätt, innehåll i undervisning och organisation av verksamhet.

Våren 2009 blev skolutvecklingsprojektet Värdefullt nominerat till "Götapriset" ett kvalitetspris inom offentlig och statlig verksamhet. 

Sedan 2010 har jag fortsatt mitt arbete som stödjare av skolutveckling inom Piteå kommun, Öjebyns rektorsområde. Arbetet där centrerar kring "Öjebyn 2015", som är en gemensam vision i ett 1-16-årsperspektiv. Lärarna har tillsammans med rektorerna exempelvis utarbetat en föräldramötesguide, som i ett led i att skapa kvalitativa samtal mellan hem och skola. 

Relaterade dokument