Hoppa till innehållet

Om oss

Det digitaliserade samhället innebär att informationsteknik i form av infrastrukturer, system, mobila lösningar, och sensorer kommunicerar med varandra i syfte att effektivisera informationshantering både för kommersiella aktörer och medborgare.

Det digitaliserade samhället innebär ökade behov av tillgänglighet av information vilket är en utmaning för säkerhet i system, teknik och kommunikation. Cyberattacker, dataintrång, datastöld och personlig integritet är områden där mer kunskap om sårbarhet och skyddsbehov behövs.

Centrumbildningen för säkerhet i samhälle och kritiska infrastrukturer har fokus på två inriktningar, teknisk säkerhetsteknik och informationssäkerhet. Den här kombinationen bidrar till att centrumbildningen blir unik i sitt slag. Tekniker som utvecklas ska kunna tillämpas inom flera områden, till exempel säkerhet mot organiserad brottslighet, energisektorn och offentlig sektor.

 

Vårt uppdrag

Publicerad: 30 augusti 2016

Vi arbetar med säkerhetslösningar och system för att motverka samhällshot och säkerställande av samhällskritiska funktioner genom feltoleranta systemlösningar.

Med samhällshot menas i första hand hot i form av medvetna aktioner med syfte att påverka samhället negativt. Med säkerställande av samhällskritiska funktioner menas elektroniklösningar, applikationstillämpningar/tjänster och metoder för risk och sårbarhetsanalyser samt utveckling av ledning/styrning för systematiskt säkerhetsarbete.

Centrumbildningen ska vara till nytta för företagen och för den forskning som bedrivs vid Luleå tekniska universitet. Detta ska göras genom att vi skapar en arena där företag, universitet och samhälle kan mötas och samarbeta. Forskning som kopplar samman säkerhetsteknik och informationssäkerhet skapar en helhet som möjliggör studier av helt nya frågeställningar inom kritiska infrastrukturer för att företag ska kunna verka i allt mer komplexa systemlösningar och informationsmiljöer. Säkerhetstekniken adresserar de tekniska infrastrukturerna medan informationssäkerheten fokuserar på informationen som sådan i administrativa system, samt processer och modeller.

Säkerhetsteknik fokuserar på att skydda informations och kommunikationsinfrastrukturer (IKT), programvara och data från obehörig åtkomst, modifiering och förstörelse. Säkerhet i cyberfysiska system riktar sig mot pålitlighet i fysiska ting (hemautomation, samhällsinfrastrukturer såsom elnät, broar etc.) utrustade med IKT för övervakning, styrning och interaktion, för att säkerställa korrekt funktion och pålitlighet.

Informationssäkerhet adresserar det ökande behovet att utveckla förmåga i energisektorn att skydda infrastrukturer mot cyberintrång i ledningssystem, som riskerar resultera i störning och negativ påverkan på viktiga samhällsfunktioner. Informationssäkerhet handlar om riskhanteringsbeslut, reducera hot och förbättra genom att lära av tidigare analyser och implementera funktioner och metoder för incidenthantering och kontinuitetsplanering. För dessa ändamål behöver modeller och metoder för identifiering av kritisk information – informationsklassning – skyddsåtgärder – skyddsnivåer utvecklas. För att realisera effektiva lösningar i sektorn ställer den ökade komplexiteten av informationsförsörjning i sammankopplade teknologier nya krav på analysverktyg, ledning och styrningsmodeller samt säkerhetsmedvetenhet.