KURSPLAN

Politisk filosofi och rättvisa 7,5 högskolepoäng

Political Philosophy and Justice
Grundnivå, F0003A
Version
Kursplan gäller: Höst 2018 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2018-02-15

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2018-02-15

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Filosofi
Ämnesgrupp (SCB)
Filosofi
Ingår i huvudområde
Filosofi

Behörighet

Grundläggande behörighet samt filosofi 60 högskolepoäng, eller motsvarande. I dessa poäng ska F0004S Argumentationsanalys och logik, F0005S Etik, F0006S Etik II, F0008S Språkfilosofi, F0001A Fenomenologi, hermeneutik och existensfilosofi samt F0002A Filosofi B, uppsats eller motsvarande, ingå.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter kursen ska den studerande kunna beskriva och självständigt diskutera frågeställningar inom politisk filosofi.

Kursinnehåll
Grunderna i den moderna politiska filosofin behandlas. Centrala begrepp är rättvisa, frihet, jämlikhet, genus och demokrati. Frågor som behandlas är bl.a. ”Hur bör ett rättvist samhälle vara uppbyggt?”, ”Är jämlikhet eftersträvansvärd?” och ”Vilka friheter bör medborgarna ha?” Teorier som tas upp är bl.a. marxismen, libertarianismen och Rawls teori om rättvisa.

Genomförande
Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Vid seminarierna får deltagarna övning i att under handledning självständigt diskutera de filosofiska problem som behandlas under kursen.

Examination
Skriftlig inlämningsuppgift och muntlig presentation.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första fem dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Karin Enflo

Litteratur. Gäller från Höst 2018 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Kymlicka, W. (1995). Modern politisk filosofi: en introduktion. Nora: Nya Doxa.
Rawls, J. (1999). En teori om rättvisa. Göteborg: Daidalos.
Kompletterande litteratur omfattande högst 100 sidor.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Inlämningsuppgift och muntlig presentationU G VG *7.50ObligatoriskH18

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.