Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Hälsopromotion: Vetenskaplig teori och metod 15 Högskolepoäng

Health Promotion: Scientific Theory and Methods
Grundnivå, H0001H
Version
Kursplan gäller: Vår 2018 Lp 3 - Vår 2022 Lp 4
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygsskala
U G VG
Ämne
Hälsovägledning
Ämnesgrupp (SCB)
Terapi, rehabilitering och kostbehandling

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Högskoleexamen med inriktning mot hälsovägledning


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

I kursen ska studenterna fördjupa tidigare kunskaper om vetenskapsteori och vetenskapliga metoder med fokus på olika vetenskapsteoretiska traditioner samt olika datainsamlingsmetoder av relevans för ämnet hälsopromotion.

Efter genomgången kurs ska studenten utifrån vetenskaplig förankring, utifrån gällande lagar och förordningar samt ett forskningsetiskt perspektiv kunna:

  1. förklara och jämföra olika vetenskapsteoretiska perspektiv och forskningsansatser
  2. förklara och diskutera olika kvalitativa metoder utifrån ämnet hälsopromotion
  3. förklara och diskutera olika kvantitativa metoder utifrån ämnet hälsopromotion
  4. jämföra kvalitativa  och kvantitativa forskningsansatser och välja metod/metoder för en vetenskaplig studie inom området hälsopromotion samt tillämpa ett forskningsetiskt resonemang utifrån formulering av en forskningsfråga


Kursinnehåll

I kursen ingår en fördjupning av vetenskapliga teorier i förhållande till sanning och rättfärdigande samt teoriers utveckling, användning och rationalitet. I kursen ingår även kritisk reflektion av olika kvalitativa forskningsmetoder samt att utifrån praktisk erfarenhet kritiskt värdera datainsamlingsmetoderna intervju, observation och enkät. Dessutom ingår statistisk bearbetning i  dataprogram samt bearbetning av kvalitativ data. Kursen innehåller också databaserad litteratursökning av vetenskapliga artiklar inom ämnet hälsopromotion samt att skriva etiska reflektioner.

Vetenskapsteori
Kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder
Metoder för analys av kvalitativa och kvantitativa data
Forskningsetik
Databaserad litteratursökning


Genomförande

Kursen ges med distansmetodik och är huvudsakligen webbaserad. För studierna krävs datorvana och tillgång till Internetanslutning motsvarande minst ADSL samt headset och webbkamera. Delar av kursen är förlagd till campus där framförallt seminarier och examinationer sker. För kursens genomförande förutsätts att studenten aktivt söker kunskap och löser problem genom ett undersökande och kritiskt reflekterande arbetssätt. Det innebär att studenten tar eget ansvar genom att aktivt medverka till att uppnå kursens mål genom att planera innehåll och tid. Kursens innehåll bearbetas genom föreläsningar, metodövningar, grupparbete samt muntlig och skriftlig presentation. I kursen ingår även ett seminarium med opponent- och respondentskap. Kurskrav är genomförda studieuppgifter samt obligatorisk närvaro och ett aktivt deltagande vid metodövningar, arbets- och examinationsseminarier.


Examination

För godkänt betyg i kursen krävs att studenten uppnått kursens mål genom följande examinationsmoment:

  • Mål ett examineras genom en muntlig presentation och diskussion av vetenskapsteoretiska bgrepp
  • Mål två examineras genom en skriftlig individuell inlämningsuppgift om kvantitativa metoder
  • Mål tre examineras genom en skriftlig inlämningsuppgift om kvalitativa metoder
  • Mål fyra examineras genom en skriftlig inlämningsuppgift och en muntlig presentation av forsknings- och etikorienterade problem inför planering av en vetenskaplig studie

Betygskriterier för G och VG anges i studiehandledningen. 


Övrigt
Kursen ges på grundnivå. Studiehandledning finns i kursrummet i Canvas.

Examinator
Anna-Karin Lindqvist

Litteratur. Gäller från Vår 2018 Lp 3
Backman, J. (2008). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur.
Eilertsson, G. (senaste upplagan). Statistik för hälsovetenskaperna. Lund: Studentlitteratur.
Olsson, H & Sörensen, S. (senaste upplagan). Forskningsprocessen. Kvalitativa och kvantitativa perspektiv. Stockholm: Liber
Thurén, T. (senaste upplagan). Vetenskapsteori för nybörjare. Saltsjö-Boo: Tiger Förlag..
Trost, J. (senaste upplagan). Enkätboken. Lund: Studentlitteratur.

Referenslitteratur:
Kvale, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur.

Vetenskapliga artiklar och kompendier tillkommer.

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0007Vetenskapsteori2.0U G#
0008Kvalitativ metod3.0U G#
0009Kvantitativ metod3.0U G#
0010Forsknings PM7.0U G VG

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2012-03-15

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2017-02-14