KURSPLAN

Ytor och kolloider 7,5 Högskolepoäng

Surfaces and Colloids
Grundnivå, M0004K
Version
Kursplan gäller: Vår 2018 Lp 3 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Eva Gunneriusson 2016-01-19

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2017-11-02

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Kemiteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Kemiteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Kurserna M0031M Linjär algebra och K0010K Fysikalisk kemi eller motsvarande kurser samt goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska 6


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

- Definiera och redogöra för grundläggande yt- och kolloidkemiska begrepp, som exempelvis ytenergi, ytpotential, koagulering, kapillärkondensation, viskositet och hydrofobicitet

- Beskriva kolloidala partiklars diffusion och ljusspridning

- Redogöra för ytaktiva ämnens associationsegenskaper dvs. hur de bildar aggregat i vatten

- Diskutera fenomen relaterade till adsorption i gränsytor mellan olika faser som luft-vatten, fast fas-vatten och fast fas-gas

- Tillämpa DLVO-teorin samt förklara faktorer som påverkar kolloidal stabilitet dvs. hur förhindras eller underlättas aggregering

- Identifiera samt kategorisera begrepp inom reologi och kunna beskriva olika faktorer som påverkar viskositet

- Relatera yt- och kolloidkemisk grundteori till olika tillämpningar i industriella processer

- Utarbeta matematiska lösningar på enklare yt- och kolloidkemiska problem, med koppling till de fenomen som behandlas i kursens teoridel


Kursinnehåll

Kursen behandlar kolloidala tillstånd, kinetiska och optiska egenskaper, adsorptionsjämvikter i gränsytor mellan faser, laddade ytor, kolloidal stabilitet samt emulsioner och skum. Teorin tillämpas vid räkneövningar, laborationer. Vid tentamen examineras både teoretiska kunskaper och tillämpningar i form av beräkningsexempel. 


Genomförande

Undervisningen sker i form av lektioner, räkneövningar och laborativt arbete. Teori och praktiska moment vägs ihop så att den teoretiska undervisningen tillämpas under laborationer och beräkningsövningar. Studenterna förväntas delta aktivt under föreläsningarna, såväl som räkneövningstillfällen. Lektioner med dialog är alltid mera givande både för student och lärare. Därför kommer även mindre övningar och diskussionstillfällen att ingå i teorilektionerna. Detta ger läraren större möjlighet att försäkra sig om att studenten absorberar den teoretiska informationen och att rätta till eventuella missförstånd. Samarbeta gärna! Övningar och laborativa inslag i kursen är till för att studenten skall få en mera konkret förståelse för teorin och dess koppling till praktiska tillämpningar.


Examination

Godkända laborationsredogörelser och godkänd skriftlig tentamen är en förutsättning för godkänd kurs. I tentamen ingår både teoretiska frågeställningar och beräkningsuppgifter. I tentamen eftersträvas uppgifter som förutom att de speglar studentens förmåga att analytiskt behandla ytkemiska problem eller lösa teoriuppgifter också bidrar till ökad förståelse av ämnet. Tentamen skall ses som ett inlärningstillfälle. Differentierade sifferbetyg tillämpas.


Övrigt

Studiehandledning finns i Canvas två veckor före kursstart. Du som är ny student vid LTU hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid LTU hittar info om kursstart via schema på studentwebben alt via kursrummet i Canvas.


Övergångsbestämmelser

Kursen motsvarar kursen K7002K och kan inte ingå samtidigt i examen


Examinator
Faiz Ullah Shah

Övergångsbestämmelser
Kursen M0004K motsvarar kursen K7002K

Litteratur. Gäller från Höst 2016 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Shaw, D. J.: Introduction to Colloid and Surface Chemistry, senaste upplagan
Exempelsamling
Laborationshandledning

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Tentamen5.0TG G U 3 4 5
0002Laborationsraport1.5TG U G#
0003Räkneövningsuppgifter1.0TG U G#