Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Ytor och kolloider 7,5 högskolepoäng

Surfaces and Colloids
Grundnivå, M0004K
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygsskala
G U 3 4 5
Ämne
Kemiteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Kemiteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Kurserna M0031M Linjär algebra och K0010K Fysikalisk kemi eller motsvarande kurser samt goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska 6


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
• Definiera och redogöra för grundläggande yt- och kolloidkemiska begrepp, som exempelvis ytenergi, ytpotential, koagulering, kapillärkondensation, viskositet och hydrofobicitet
• Beskriva kolloidala partiklars diffusion och ljusspridning
• Redogöra för ytaktiva ämnens associationsegenskaper dvs. hur de bildar aggregat i vatten
• Diskutera fenomen relaterade till adsorption i gränsytor mellan olika faser som luft-vatten, fast fas-vatten och fast fas-gas
• Tillämpa DLVO-teorin samt förklara faktorer som påverkar kolloidal stabilitet dvs. hur förhindras eller underlättas aggregering
• Identifiera samt kategorisera begrepp inom reologi och kunna beskriva olika faktorer som påverkar viskositet
• Relatera yt- och kolloidkemisk grundteori till olika tillämpningar i industriella processer
• Utarbeta matematiska lösningar på enklare yt- och kolloidkemiska problem, med koppling till de fenomen som behandlas i kursens teoridel 

Kursinnehåll
Kursen behandlar
• kolloidala tillstånd,
• kinetiska och optiska egenskaper,
• adsorptionsjämvikter i gränsytor mellan faser,
• laddade ytor,
• kolloidal stabilitet samt
• emulsioner och skum.

Teorin tillämpas vid räkneövningar, laborationer. Vid tentamen examineras både teoretiska kunskaper och tillämpningar i form av beräkningsexempel. Till exempel kan mätning av zeta-potential ge information om ytladdningen och kontaktvinkelmätning kan betraktas som en metod för att bedöma ythydrofobicitet. 

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisningen sker i form av lektioner, räkneövningar och laborativt arbete. Teori och praktiska moment vägs ihop så att den teoretiska undervisningen tillämpas under laborationer och beräkningsövningar. Studenterna förväntas delta aktivt under föreläsningarna, såväl som räkneövningstillfällen. För en aktiv dialog mellan student och lärare kommer även mindre övningar och diskussionstillfällen att ingå i teorilektionerna. Detta ger läraren större möjlighet att försäkra sig om att studenten absorberar den teoretiska informationen och att rätta till eventuella missförstånd. Övningar och laborativa inslag i kursen är till för att studenten skall få en mera konkret förståelse för teorin och dess koppling till praktiska tillämpningar.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Godkända laborationsredogörelser och godkänd skriftlig tentamen är en förutsättning för godkänd kurs. I tentamen ingår både teoretiska frågeställningar och beräkningsuppgifter som ska utmana studentens förmåga att analytiskt behandla ytkemiska problem eller lösa teoriuppgifter och bidra till ökad förståelse av ämnet. Differentierade sifferbetyg tillämpas. Betygsskala: 3-4-5.

Övrigt

Studiehandledning finns i Canvas två veckor före kursstart. Du som är ny student vid LTU hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid LTU hittar info om kursstart via schema på studentwebben alt via kursrummet i Canvas.


Övergångsbestämmelser

Kursen motsvarar kursen K7002K.


Examinator
Saeed Chehreh Chelgani

Övergångsbestämmelser
Kursen M0004K motsvarar kursen K7002K

Litteratur. Gäller från Höst 2021 Lp 1
Shaw, D. J.: Introduction to Colloid and Surface Chemistry, latest edition. Compendia: Problems and laboratory instructions.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001TentamenG U 3 4 55.00ObligatoriskH16
0002LaborationsraportU G#1.50ObligatoriskH16
0003RäkneövningsuppgifterU G#1.00ObligatoriskH16

Kursplanen fastställd
av Eva Gunneriusson 2016-01-19

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2021-02-17