Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Praktiknära forskning och utveckling i skola och förskola 7,5 högskolepoäng

Practice-based research and development in school and preschool
Grundnivå, P0067P
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
U G VG
Ämne
Utbildningsvetenskap/didaktik allmänt
Ämnesgrupp (SCB)
Utbildningsvetenskap/didaktik allmänt

Behörighet

Grundläggande behörighet samt lärarexamen eller rektorsprogram eller motsvarande


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

  Efter avslutad kurs ska kursdeltagaren kunna:

  
  • tillämpa teorier och metoder för praktiknära forskning i förskolans och skolans praktik
  • visa praktiska färdigheter i att studera/leda studier i den egna praktiken
  • diskutera, problematisera och värdera hur ämnesdidaktik och pedagogik genomsyrar lärares arbete i undervisning och praktiknära forskning 

Kursinnehåll
  • Problematisering av grundläggande begrepp inom praktiknära forskning: vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet, vetenskapligt förhållningssätt, skolutveckling, etiska frågor etc.
  • Teorier och metoder för praktiknära skolforskning
  • Tillämpning av forskningsresultat i skolans praktik
  • Studera/leda studier i sin egen praktik: problemformulering, teori och metod, analys och resultat samt spridning av resultat
  • Forskningsbaserad undervisning som lärandeobjekt
  • Specifika utmaningar i den svenska arktiska kontexten, exempelvis glesbygd, kompetensförsörjning och inkludering. 

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Flexibelt genomförande under en termin med 5 träffar via digital teknik och en avslutande campusträff. Seminarier, inläsning av litteratur, föreläsning, workshop, handledning, eget arbete i studiegrupp, eget forskningsbaserat utvecklingsarbete, samt erfarenhetsutbyte. Kursen förutsätter möjlighet att beforska verksamhet i skola eller förskola. Om kursdeltagaren inte är verksam som lärare eller rektor förväntas egen kontakt med skolverksamhet tas. De digitala kursinslagen ges med verktyget Zoom. Dator med interntuppkoppling krävs för att genomföra kursen.

Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

Examinationerna består av en skriftlig inlämningsuppgift där det utvecklingsarbete som har gjorts i skolpraktiken problematiseras och diskuteras utifrån erfarenheter och litteratur. Förutom detta, examineras kursens mål via två muntliga förberedda seminarier. För att få VG i slutbetyg på kursen krävs G på de muntliga presentationerna och VG på utvecklingsarbetet med skriftlig inlämningsuppgift.
  

Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

Examinator
Eva Alerby

Litteratur. Gäller från Höst 2021 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
P0067P
Praktiknära forskning och utveckling i skola och förskola

Bergmark, U. & Viklund, S. (2021). Aktionsforskning i undervisningen: från idé till handling. Lund: Studentlitteratur.

Bergmark, U. & Hansson, K. (red.) (2021). Skola på vetenskaplig grund: läraryrkets akademisering. Lund: Studentlitteratur (urval).

Skolverket (2020). Att ställa frågor och söka svar. Samarbete för vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Stockholm (tillhandahålls av kursledningen).

Timperley, H. (2013). Det professionella lärandets inneboende kraft. Lund: Studentlitteratur (urval).

Temanummer Praktiknära forskning – ett paradigmskifte på gång? i Pedagogisk forskning i Sverige (självvalda artiklar, tillhandahålls av kursledningen). https://pedagogiskforskning.se/debatt-2020-praktiknara-forskning/


Egenvald litteratur som knyts till utvecklingsarbetet tillkommer.


Referenslitteratur
Bergmark, U. (2020). The role of action research in teachers’ efforts to develop research-based education in Sweden: Intentions, outcomes, and prerequisite conditions. Educational Action Research. Doi: 10.1080/09650792.2020.1847155.

Bergmark, U. & Kostenius, C. (2018). Appreciative student voice model - reflecting on an appreciative inquiry research method for facilitating student voice processes. Reflective Practice, 19(5), 623-637.

Björndal, C.R.P. (2018). Det värderande ögat. Stockholm: Liber.

Gyllander Torkildsen, L. & Nehez, J. (2020). Att leda utvecklingsprocesser i förskola och skola. Lund: Studentlitteratur (för rektorer).

Stråhle, Y, Waermö, M. & Lindberg, V. (red.) (2019). Att utveckla forskningsbaserad undervisning. Analyser, utmaningar och exempel. Stockholm: Natur & Kultur (urval).

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Utvecklingsarbete med skriftlig inlämningsuppgiftU G VG4.50ObligatoriskH21
0002Muntliga redovisningarU G#3.00ObligatoriskH21

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Anna Öqvist, biträdande huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik avd Pedagogik, språk och ämnesdidaktik 2021-02-10

Reviderad
av Anna Öqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik 2021-06-08