KURSPLAN

Sociologiskt uppsatsskrivande 7,5 högskolepoäng

Essay writing in sociology
Grundnivå, S0060A
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 2 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2017-02-15

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2019-08-23

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G VG *
Ämne
Sociologi
Ämnesgrupp (SCB)
Sociologi

Behörighet

Grundläggande behörighet + Matematik 1a/1b/1c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A5). Eller: Matematik A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 5)


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Studenten ska efter kursens slut ha skaffat sig en översikt av de områden som sociologer forskar inom samt kunna formulera ett forskningsproblem, reflektera över teorival och metod, genomföra en liten undersökning samt rapportera resultatet av sin undersökning. Kursen är en träning i uppsatsskrivandets hantverk i ett sociologiskt sammanhang.

Kursinnehåll
Under kursen presenteras vad som menas med positivistisk och hermeneutisk vetenskap samt kvantitativ och kvalitativ metod samt ges en översikt av sociologiska forskningsområden. Studenterna formulerar sedan ett forskningsproblem utifrån något av de forskningsområden som behandlas i kursen, väljer egen empiri i anslutning till forskningsområdet, genomför en liten undersökning och författar samt försvarar sin uppsats vid seminarier.

Genomförande
Undervisningen består av lektioner och seminarier.

Examination
Undervisningen består av lektioner och seminarier. Examinationen sker genom uppsats och obligatorisk närvaro på seminarier. Uppsats 4,5 hp. Seminarier 3,0 hp.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Kursen kan på grund av överlappning ej ingå i examen tillsammans med S0017A eller annan kurs med liknande innehåll.

Övergångsbestämmelser
Kursen ersätter S0017A

Examinator
Karolina Parding

Övergångsbestämmelser
Kursen S0060A motsvarar kursen S0017A

Litteratur. Gäller från Höst 2019 Lp 2 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Ahrne, G. (2007). Att se samhället. Malmö: Liber.
Patel, R. & Davidson, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en undersökning. Studentlitteratur: Lund.

Referenslitteratur
Giddens, A. (2007 eller senare). Sociologi. Lund: Studentlitteratur.
Strömquist, S. (2001). Konsten att tala och skriva. Malmö: Gleerups.
Karlsson, O (2017). Svenska skrivregler. Solna: Liber.
Trost. J. (2002). Att vara opponent. Lund: Studentlitteratur.

Annan uppsatsspecifik litteratur kan också tillkomma

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0002SeminarierU G#3.00ObligatoriskH17
0003UppsatsU G VG *4.50ObligatoriskH18

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.