Hoppa till innehållet

Processmetallurgi

Forskningen inom processmetallurgi är speciellt men inte exklusivt fokuserad på de tidiga skedena av processande av en malm till metall samt frågor kopplade till återvinning av restprodukter och mineral-/metallinnehållande sekundära råvaror. Vår forskning omfattar såväl pyro- som hydrometallurgiska metoder.

Forskningen har en experimentell inriktning där teoretisk modellering ingår som hjälpmedel för att förstå de förlopp som äger rum. Simuleringsverktyg som idag används omfattar kvantitativ simulering av jämviktsförhållanden, samt koppling av kinetiskt styrda förlopp med jämviktsberäkningar. Flödesmekaniska simuleringar kan ingå som ytterligare ett hjälpmedel.

Reaktionsförlopp, reaktionsmekanismer samt kinetiken för dessa studeras genom noga kontrollerade försök i lab-skala varvid kemisk och mineralogisk karaktärisering av reaktionsprodukterna med hjälp av optisk mikroskopi, XRD , SEM, TGA-DTA-QMS etc. ingår som viktiga hjälpmedel för att förstå reaktionsförlopp vid både höga temperaturer och i vattenfas.

Merparten av forskningsprojekten bedrivs i samarbete med industriella intressenter, forskningsinstitut och universitet inom och utanför Sverige.

En betydande andel av forskningen genomförs även med hjälp av den lab-, pilot- och driftsutrustning som finns hos våra industriella samarbetspartners.

Metallurgical and materials transactions. B, process metallurgy and materials processing science, Vol. 52, nr. 2, s. 764-777
Artikel i tidskrift
Zaki. Z, Al-qahtani. M, Alotaibi. S, El-Sadek. M, Ahmed. H, Ahmed. Y
International Journal of Applied Ceramic Technology, Vol. 18, nr. 5, s. 1502-1509
Artikel i tidskrift
Eriksson. A, Andersson. C, Ahmed. H, Dahlin. A, Kumar. T, Semberg. P
ISIJ International, Vol. 61, nr. 5, s. 1439-1449
Hitta fler i publikationsdatabasen , Öppnas i nytt fönster/flik