Hoppa till innehållet
Robert Furén
Robert Furén

Robert Furén

Industridoktorand
Luleå tekniska universitet
VA-teknik
Arkitektur och vatten
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Robert Furéns forskningsarbete handlar om långsiktigt hållbar dagvattenhantering i urbana miljöer med fokus på dagvattenanläggningars funktion, långtidsfunktion samt drift- och underhållsfrågor. Forskningen sker i huvudsak på biofilter i Sverige, men studier har även gjorts på anläggningar i USA i samarbete med Ohio State University. Målet med Roberts forskning är att öka förståelsen för hur man skapar långsiktigt hållbara och motståndskraftiga städer avseende dagvattenhantering. Detta bland annat genom att utvärdera några av de miljörisker som kan uppstå vid ackumulering av föroreningar i biofilter vid rening av dagvatten i urbana miljöer och kalla klimat, samt att bidra till större förståelse för vilka risker och krav som finns vid drift och underhåll, vid hantering av sediment och förbrukat filtermaterial.

Roberts forskning syftar till att öka olika branschaktörers kunnande och förståelse för hur man designar, bygger och sköter grön infrastruktur på ett långsiktigt hållbart sätt och att genom ett nära samarbete mellan beställare, entreprenörer och universitet förena teori och praktik mot målet, att hitta långsiktigt hållbara klimatanpassade lösningar för hantering av dagvatten i våra städer.

Robert har en civilingenjörsexamen i Väg & Vattenbyggnad från Chalmers med inriktning mot VA-teknik och är anställd av NCC som industridoktorand inom det VINNOVA-finansierade kompetenscentrumet DRIZZLE.

Forskningsprojekt