Hoppa till innehållet
logga blå vit
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Ett kompetensnätverk inom VA-teknik

Dag&Nät utvecklar och förmedlar forskningsbaserad kunskap samt bygger nätverk inom områdena dagvatten, ledningsnät och resurseffektiva små avloppssystem, med utgångspunkt i samhällets behov, hållbarhet och klokt resursutnyttjande, samt i nära samverkan med privata och offentliga aktörer.

sjö
Nytt Formasprojekt: Integrerad dagvatten- och grundvattenhantering

Dag&Nät har beviljats forskningsmedel inom Formas utlysning "Blå Innovation – genomförande projekt" för det ambitiösa femåriga projektet Integrerad dagvatten- och grundvattenhantering.

svampen
Fördjupade studier av ”Svampen” –ett koncept för lagring och uppsamling av dagvatten

Ett nyskapande tillvägagångssätt för dynamisk dagvattenhantering som DRIZZLE arbetar med är vår konceptualisering och utvärdering av "Svampliknande Porösa Kroppar" (SPBs), informellt kallat "Svampen". Detta nya koncept är utformat för att komplettera befintliga lösningar specifikt för användning i utrymmesbegränsade stadsområden för avrinningsreducering och lagring. Inledande teoretiska studier har visat stor potential i tillämpningen av SPBs och belyser ytterligare forskning inom detta koncept.

Hannah Johansson
Ny DRIZZLE kommundoktorand

Hannah Johansson började som kommundoktorand inom DRIZZLE hos Växjö kommun i november 2023. Hennes forskning inom VA-teknik vid Luleå tekniska universitet fokuserar på att undersöka förekomsten av PFAS i dagvatten.

GreenStorm
Nytt europeiskt forskningsprojekt beviljat - GreenStorm

GreenStorm - Utformning och implementering av naturbaserade dagvattenlösningar för hållbara städer handlar om hur man ska designa naturbaserade dagvattenanläggningar för framtida klimatförhållanden.

provtagning jord
Spårmetaller i grön infrastrukturs jordar och dagvattensediment

Den 14 december 2023 försvarar Snežana Gavrić sin doktorsavhandling ”Spårmetaller ackumulerade i dagvattenanläggningar: svackdiken, rännstensbrunnar och dagvattendammar” vid Luleå tekniska universitet.

Föroreningar i urban snö

Den 15 december 2023 kommer Arya Vijayan att disputera med sin doktorsavhandling "Trafikrelaterade föroreningar i urban snö: Koncentrationer, storleksfördelning och spridning vid snösmältning".