KURSPLAN

Fysik 3 7,5 högskolepoäng

Physics 3
Grundnivå, F0006T
Version
Kursplan gäller: Vår 2020 Lp 3 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Inst. för tillämpad fysik, maskin- och materialteknik 2002-05-03

Reviderad
av Niklas Lehto 2019-11-05

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Fysik
Ämnesgrupp (SCB)
Fysik
Ingår i huvudområde
Teknisk fysik och elektroteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt F0004T Fysik 1, M0029M Differentialkalkyl eller motsvarande.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter avklarad kurs:
1.    Kunskap och förståelse
•    kan du förklara begreppen arbete, energi, rörelsemängd, rörelsemängdsmoment och tröghetsmoment
•    kan du förklara begreppen tidsdilatation, längdkontraktion och radioaktiv strålning
2.    Färdighet och förmåga
•    kan du frilägga och räkna på tvådimensionella dynamiska förlopp för partiklar och stela kroppar t.ex. vid enkel rotation, fysisk pendelsvängning, satellitrörelse, godtyckliga stötar och icke-konstant acceleration
•    kan du beräkna masscentrums läge för godtyckliga tvådimensionella kroppar
•    kan du tillämpa mekaniska energisatsen på system med roterande delar
•    kan du räkna på endimensionell speciell relativitetsteori
•    kan du genomföra energiberäkningar för radioaktiva sönderfall och kärnreaktioner
•    kan du skriftligen presentera vetenskapliga resultat på ett strukturerat sätt
3.    Värderingsförmåga och förhållningssätt
•    kan du delta i samhällsdebatten i kärnkraftsfrågan på ett informerat sätt
•    har du kännedom om den moderna fysikens världsbild och ditt eget ansvar för att utveckla hållbara tekniska lösningar

Kursinnehåll

•    speciell relativitetsteori
•    kärn- och partikelfysik
•    radioaktivitet
•    strålningsrisker och användandet av radioaktiva isotoper inom teknik och medicin
•    astrofysik och kosmologi
•    rörelse med icke-konstant acceleration
•    polära koordinater
•    tvådimensionell stöt, stöttal
•    gravitation
•    periodisk rörelse
•    masscentrums rörelse
•    masströghetsmoment
•    stel kropps rörelse (translation och rotation)
•    dynamiska kraftmoment och lagerkrafter
•    rörelsemängdsmoment  och stela kroppars dynamik


Genomförande
Undervisningen sker i form av lärarledda lektioner med teorigenomgångar, demonstrationer och problemlösning. Dessutom ingår två laborationer som redovisas skriftligt och muntligt. Laborationerna är obligatoriska moment.

Examination
Skriftlig tentamen i slutet av kursen. Två obligatoriska laborationer med skriftliga rapporter. Alternativa examinationsformer kan förekomma.

Övrigt
Denna kurs kan ej ingå i examen tillsammans med W0012T.

Examinator
Erik Elfgren

Övergångsbestämmelser
Kursen F0006T motsvarar kursen MTF098

Litteratur. Gäller från Vår 2020 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
- Young H. D., Freedman R. A., University Physics with Modern Physics in SI units, 15th edition, Pearson 2019, (t.ex. ISBN-13: 9781292314730) eller motsvarande. Även upplaga 14 (eller 13) kan fungera hyggligt.
- Elfgren E., Formelsamlingen Fysika, Luleå tekniska universitet. Säljs på studentkåren i Luleå.
- Övrigt: Diverse material såsom kompendier och laborationshandledningar som läggs i den webbaserade lärplattformen.

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik (TVM)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001TentamenG U 3 4 56.00ObligatoriskH07
0003Laboration, mekanikU G#0.50ObligatoriskV16
0004Laboration, modern fysikU G#1.00ObligatoriskV16

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.
Se även