Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Fysik 3 7,5 högskolepoäng

Physics 3
Grundnivå, F0006T
Version
Kursplan gäller: Vår 2022 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Fysik
Ämnesgrupp (SCB)
Fysik
Ingår i huvudområde
Teknisk fysik och elektroteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt F0004T Fysik 1, M0029M Differentialkalkyl eller motsvarande.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Efter avklarad kurs kan du

1)    Kunskap och förståelse

 • förklara, exemplifiera och illustrera, för enkla tvådimensionella roterande kroppar, begreppen:
  arbete, energi, rörelsemängd, rörelsemängdsmoment, masströghetsmoment, masscentrum och dess rörelse
 • förklara, exemplifiera och illustrera begreppen:
  tidsdilatation, längdkontraktion, relativistisk dopplereffekt samt radioaktiv strålning och kärnsönderfall

2)    Färdighet och förmåga

 • frilägga och räkna på tvådimensionella dynamiska förlopp för partiklar och enkla stela kroppar vid
  • enkel rotation,
  • fysisk pendelsvängning,
  • satellitrörelse och
  • icke-konstant acceleration
 • beräkna masscentrums läge för godtyckliga tvådimensionella kroppar
 • tillämpa mekaniska energisatsen på system med roterande delar
 • räkna på enkel speciell relativitetsteori
 • genomföra energiberäkningar för radioaktiva sönderfall och kärnreaktioner
 • utarbeta en strukturerad rapport med vetenskapliga resultat
 • redovisa dina beräkningar på ett begripligt sätt

3)    Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • göra ett enkelt grupparbete i en grupp med olika sammansättning
 • diskutera kärnkraftsfrågan såväl med hänsyn till teknik som hållbarhet och miljö
 • översiktligt diskutera och illustrera jämställdhet

Kursinnehåll

Modern fysik:
•    speciell relativitetsteori
•    kärn- och partikelfysik
•    radioaktivitet
•    strålningsrisker och användandet av radioaktiva isotoper inom teknik och medicin
•    astrofysik och kosmologi

Mekanik:
•    rörelse med icke-konstant acceleration
•    polära koordinater
•    tvådimensionell stöt, stöttal
•    gravitation
•    periodisk rörelse
•    masscentrums rörelse
•    masströghetsmoment
•    stel kropps rörelse (translation och rotation)
•    dynamiska kraftmoment och lagerkrafter
•    rörelsemängdsmoment  och stela kroppars dynamik


Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisningen sker i form av lärarledda lektioner med teorigenomgångar, demonstrationer och problemlösning. Dessutom ingår laborationer som redovisas skriftligt och muntligt.

Totalt bör du lägga ner ca 20 timmar per vecka (inklusive ca 5 timmar lektioner per vecka) på Fysik 3. Du förväntas räkna de rekommenderade uppgifterna, aktivt delta i lektionerna genom att fundera själv, ställa frågor och diskutera. Det finns också Inlämningsuppgifter och Bonusuppgifter. Ni får samarbeta med bonusuppgifterna, men du måste själv lösa dina uppgifter. Inför de två laborationerna ska ni ha gjort förberedelseuppgifterna och läst instruktionerna. Ni får inte plagiera laborationsrapporten.


Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Skriftlig tentamen i slutet av kursen och obligatoriska inlämningsuppgifter. Två obligatoriska laborationer med skriftliga rapporter. Om studenten inte har varit ordentligt övervakad, eller om examinator har annan saklig grund att betvivla att studenten har de kunskaper som krävs, kan en kompletterande examination krävas

Övrigt
Denna kurs kan ej ingå i examen tillsammans med MTF008, MTF009, MTF429, MTF098, F0060T eller W0012T.

Examinator
Erik Elfgren

Övergångsbestämmelser
Kursen F0006T motsvarar kursen MTF098

Litteratur. Gäller från Vår 2020 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
- Young H. D., Freedman R. A., University Physics with Modern Physics in SI units, 15th edition, Pearson 2019, (t.ex. ISBN-13: 9781292314730) eller motsvarande. Även upplaga 14 (eller 13) kan fungera hyggligt.
- Elfgren E., Formelsamlingen Fysika, Luleå tekniska universitet. Säljs på studentkåren i Luleå.
- Övrigt: Diverse material såsom kompendier och laborationshandledningar som läggs i den webbaserade lärplattformen.

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik (TVM)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0003Laboration, mekanikU G#0.50ObligatoriskV16
0004Laboration, modern fysikU G#1.00ObligatoriskV16
0006InlämningsuppgiftU G#3.00ObligatoriskH21
0007Skriftlig tentamenG U 3 4 53.00ObligatoriskH21

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.
Se även

Kursplanen fastställd
av Inst. för tillämpad fysik, maskin- och materialteknik 2002-05-03

Reviderad
av Niklas Lehto, Huvudansvarig utbildningsledare 2021-06-16