Hoppa till innehållet
Sjangeli
Sjangeli koppargruva. Foto: Curt Persson 2017 Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Välkommen till forskarutbildningsämnet historia

Historia är ett ämne som beskriver och förklarar samhällsförändringar och händelser i det förflutna. Historieämnet söker kunskap om hur vi människor utformat våra samhällen, interagerat med varandra och vår miljö samt hur och varför vi och våra samhällen har förändrats. Historia handlar inte bara om att beskriva händelser och förlopp, utan framförallt om att förklara dem. På enheten för historia vid Luleå tekniska universitet (LTU) är vi år 2021 femton medarbetare som ägnar sig åt att forska och undervisa om historia, varav tre är professorer, åtta lektorer och forskare samt fyra doktorander.

Historieforskningen på LTU är framförallt inriktad på den moderna perioden, i huvudsak senmodern tid. Mycket av forskningen ligger inom fältet teknik- och vetenskapshistoria samt miljöhistoria. I fokus står forskningsproblem gällande teknisk och industriell förändring och förändrade förhållningssätt till miljön, ofta med tonvikt på hanteringen av naturresurser. Andra centrala forskningsproblem rör migration samt förändringsprocesser inom utbildning, vetenskap och kunskapsbildning. Ett viktigt profilområde är urfolkshistoria och de nationella minoriteternas historia, särskilt samisk och tornedalsk.

Enheten för historia karaktäriseras av ämnets medverkan i forsknings- och utbildningssatsningar som syftar till att lösa viktiga samhällsutmaningar i vår samtid. Ett exempel är inom polarforskningen. Den arktiska regionen präglas idag av förändringstryck från snabba klimatförändringar tillsammans med näringslivsintressen inom råvaruutvinning, turism och sjöfart. Detta skapar utmaningar för människor som lever och verkar där såväl som för arbetet att uppnå de globala hållbarhetsmålen. Genom att producera kunskap om hur aktörer i norr hanterat liknande förändringsprocesser i det förflutna, bidrar vi på enheten för historia, tillsammans med forskare inom andra discipliner, till att producera ny kunskap om hur vi bäst kan hantera förändringar samt till att undervisa framtida beslutsfattare om problemens komplexitet.

Medarbetare vid enheten för historia har också bidragit till den av svenska regeringen tillsatta utredningen om statens övergrepp mot tornedalingar, meänkielitalande och kväner. Vi producerar här kunskap om handlingar i det förflutna för att skapa förutsättningar att åstadkomma försoning i framtiden. Denna forskning anknyter till ett bredare forskningsfält, om hur historia och kulturarv konstrueras och används i vår samtid, till vilket enheten för historia bidrar. Det finns idag en tillväxt av antidemokratiska rörelser som använder berättelser om det förflutna i syfte att bana väg för ett annat samhälle. Historia och kulturarv har också använts för att legitimera övergrepp och brott mot mänskliga rättigheter, både idag och i det förflutna. Historiker har här ett särskilt ansvar – inte bara för att bidra till en mångsidig kunskap om historia, utan också för att belysa vad ett destruktivt historiebruk kan få för konsekvenser och därmed bidra till kritiskt tänkande.

Enheten för historia bedriver även undervisning i historia. Här är innehållet mycket brett och sträcker sig från vår tidigaste historia till nutid. Fokus ligger på Sverige, men i en global kontext och med ett perspektiv som gör att vi kan belysa det förflutna på ett sätt som synliggör den stora variation av människor och företeelser som påverkat historiens förlopp. Vi erbjuder kurser inom program såväl som fristående kurser, många på distans.

Nyheter

Dag Avango-ETS.jpg

Dag Avango

Professor tillika ämnesföreträdare
Luleå tekniska universitet
Historia
Samhällsvetenskap
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
0920-491573