Hoppa till innehållet

Välkommen till statsvetenskap

Politik handlar om fördelning av resurser och formandet av samhället genom kollektiva beslut, i korthet frågan om vem som får vad, när och hur. Statsvetenskap är det vetenskapliga studiet av politik och politiska processer i vid mening. Centralt för ämnet är dock frågor som rör demokratins funktionssätt och problem; ideologi makt och fördelningsfrågor; de politiska partiernas utveckling och roll samt de samhälleliga beslutsprocessernas utformning och resultat under olika institutionella villkor på global såväl som nationell och lokal nivå.

Statsvetenskap är en sedan länge etablerad disciplin vid universiteten i Sverige och internationellt och omfattar en mängd olika forskningsinriktningar. Vid Luleå tekniska universitet ger vi våra studenter en gedigen utbildning (på grund- och avancerad nivå) i statsvetenskapens samtliga grenar, men också inblick i vår forskning. Forskningen inom statsvetenskap vid Luleå tekniska universitet är främst inriktad mot frågor som rör styrning och förvaltning av naturresurser, energipolitik och miljökonflikter, med ett särskilt fokus på hur dessa frågor behandlas av enskilda individer, olika intressegrupper samt de politiska och administrativa systemen i Sverige, i EU och på den globala arenan. Hanteringen av dessa frågor är ofta konfliktfylld eftersom olika grupper har olika intressen av hur skogen ska skötas, hur vattnet ska användas, vilken typ av frågor som är viktigast att prioritera eller hur såväl ekonomiska som sociala och ekologiska resurser bäst förvaltas nu och inför framtiden. Forskningsfrågorna för en statsvetare är därför många och vid LTU studerar vi exempelvis: Hur hanteras miljöfrågor, intressekonflikter och samverkan av olika slag? Vilken betydelse har institutioner för en effektiv och rättvis resursförvaltning? Vilka politiska styrmedel upplevs som tillförlitliga i arbetet för ett mer hållbart samhälle?

Såväl människors värderingar, attityder och beteende, som samhällets organisering och styrning är viktiga förklaringsfaktorer. Policyanalys, institutionell analys och nätverksanalys utgör andra tongivande perspektiv i forskningen. Vi strävar efter att ha en tydlig internationell prägel på vår verksamhet och arbetar såväl tvärvetenskapligt som i ett brett nationellt och internationellt nätverk. Samarbeten sker främst tillsammans med forskare i nationalekonomi, rättsvetenskap och historia, men samverkan med akademiska discipliner från teknik/naturvetenskap är också vanliga.

Allmänheten visar alltid ett stort intresse för den statsvetenskapliga forskningen varför våra seniora forskare och doktorander ofta anlitas som experter och rådgivare i media och i det omgivande samhället. Vi ställer också gärna upp för intervjuer/kommentarer i aktuella politiska frågor - lokala och nationella såväl som internationella. Ta kontakt med någon av oss, så ser vi till Dina frågor landar på rätt bord.

Nyheter»

NESS2019: Social Science in Our Time

Aitik

Andreas Duit

Gästprofessor
Luleå tekniska universitet
Statsvetenskap
Samhällsvetenskap
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle