Hoppa till innehållet

Forskarutbildning i statsvetenskap

Publicerad: 18 oktober 2006

Forskarutbildningen har till syfte att den forskarstuderande efter disputation självständigt ska kunna utföra statsvetenskaplig forskning av god kvalitet. Författandet av en vetenskaplig avhandling som presenteras och försvaras vid ett offentligt seminarium utgör utbildningens centrala uppgift och leder till en filosofie doktorsexamen. För behörighet till forskarutbildningen krävs lägst en magisterexamen med inriktning mot statsvetenskap (240hp).

Vid LTU bedrivs forskarutbildning i statsvetenskap. Statsvetenskap är en etablerad disciplin vid universiteten såväl i Sverige som internationellt och uppvisar en mängd olika inriktningar. Centralt för ämnet är dock frågor i anslutning till demokratins funktionssätt och problem, de politiska partiernas utveckling och roll samt de samhälleliga beslutsprocessernas utformning och resultat under olika institutionella villkor på såväl lokal, nationell som internationell nivå. Mot en sådan generell bakgrund har statsvetenskapen i Luleå främst inriktat sin forskning mot hur naturresurser, energi och miljökonflikter och uppgörelser av olika slag hanterats av enskilda människor, olika intressegrupper och de politiska och administrativa systemen i stort. Forskningsprojekten är ofta av relativt tillämpad karaktär och i hög grad policyrelevanta. Forskningen sker vanligen i en flervetenskaplig miljö där förutom statsvetenskap främst historia, nationalekonomi och rättsvetenskap ingår. Forskningssamarbete sker också regelbundet med akademiska discipliner från teknisk fakultet. Vi strävar också efter att ha en tydlig internationell prägel på vår utbildning och forskning och i forskarutbildningen ingår regelbundet doktorandkurser vid andra universitet inom och utanför Sverige.

Utbildning på forskarnivå i statsvetenskap som avslutas med doktorsexamen omfattar fyra års nettostudietid (240 högskolepoäng) och består av en kursdel om 90 högskolepoäng och en avhandling om 150 högskolepoäng. Utbildning på forskarnivå i statsvetenskap som avslutas med licentiatexamen omfattar två års nettostudietid (120 högskolepoäng). Vetenskapligt arbete i form av avhandling i Statsvetenskap ska utformas som ett enhetligt, sammanhängande vetenskapligt verk (monografiavhandling) eller som en kort sammanfattning – ramberättelse – av vetenskapliga uppsatser (sammanläggning), vilken/vilka doktoranden har författat ensam eller gemensamt med annan person.

Relaterade artiklar

Relaterade länkar