Matematik och Lärande vid Luleå tekniska universitet (MaLiL)

MaLiL-gruppen bedriver forskning från ett förhållandevis brett, tvärvetenskapligt perspektiv och forskningen på området utgör en viktig vetenskaplig grund för lärarutbildning. Huvudområdena utgörs av empirisk forskning i form av internationella jämförande klassrumsstudier, ”curriculum research” (t ex struktur, innehåll och betydelse av läroböcker och kunskapsutvärderingar, uppfattningar om ”mathematical literacy”, ”didaktisk transposition” och bevis), diskrepans mellan innehåll och krav i matematikundervisning på olika nivåer, framgång i skolmatematik i relation till elevers kön, socioekonomiska och kulturella bakgrund, och utveckling av lärarkompetens i samband med nationella reforminitiativ. MaLiL-gruppen idkar forskningssamarbete på nationell och internationell nivå och upprätthåller goda kontakter med andra svenska och utländska forskningsmiljöer.

MaLiL har ansvar för kurserna i matematikämnets didaktik, och delvis matematik, inom lärarutbildningen inom flera inriktningar, inom master i utbildningsvetenskap med inriktning mot Matematik och lärande samt inom forskarutbildningen. Gruppen bedriver också pedagogiskt utvecklingsarbete inriktat på matematikundervisning i samarbete med flera närliggande kommuner.

MaLiL-gruppen har regelbundna seminarier med diskussioner om aktuella forskningsfrågor, litteratur och skolpolitik.