Hoppa till innehållet

Studentens rättigheter och skyldigheter

Universitet och högskolors verksamhet styrs av lagar och förordningar såsom högskolelag (1992:1434) (HL), högskoleförordning (1993:100) (HF) och förvaltningslag (2017:900). Praxis från Överklagandenämnden för högskolan och Universitetskanslerämbetet (UKÄ) är vägledande. Lärosätena kan också i vissa frågor besluta själva genom lokala regelverk och styrande dokument.

I vissa delar bygger dessa riktlinjer direkt på bestämmelser i HL och HF och riktlinjerna har utarbetats och vidareutvecklats i samråd mellan universitetet och företrädare för studentkårerna.

Förutom dessa riktlinjer finns ytterligare universitetsinterna styrdokument som behandlar närliggande frågor.

Om en student anser att en institution eller universitetet inte lever upp till dessa riktlinjer bör studenten söka rättelse, i första hand hos berörd lärare eller examinator via berörd befattningshavare inom verksamhetsstöd. Prefekter, huvudansvarig utbildningsledare, utbildningsledare och andra ansvariga chefer kan naturligtvis också kontaktas. Stöd i sådana frågor kan dessutom sökas hos studentkårerna. Alla ärenden som universitetet handlägger ska behandlas utan onödigt dröjsmål.

Om en student märker att någonting är fel, oavsett det gäller trakasserier, lektioner i examinationsperioden, dålig studiemiljö eller annat, är det viktigt att studenten påpekar detta för universitetet för att eventuella felaktigheter och oklarheter ska kunna rättas till.

Riktlinjernas syfte

Dessa riktlinjer strävar efter att klargöra ett antal frågor som är centrala i studenternas vardagliga studieverksamhet och syftar till en tydlighet i rutiner för en förutsägbar och rättssäker ordning. Det är viktigt för studenten att veta vilka rutiner som gäller och att institutionerna samt universitetet har ett tydligt ramverk kring dessa frågor.