Studentens rättigheter och skyldigheter

Publicerad: 9 november 2012

Rektor fastställde genom rektorsbeslut juni 2003, ”Regler och riktlinjer för studieadministration - Studentens rättigheter” och vårterminen 2009 gjordes den senaste revideringen (Re-beslut 38-09). Detta dokument har nu återigen reviderats och vidareutvecklats i samråd mellan universitetet och företrädare för studentkårerna. I vissa delar bygger riktlinjerna direkt på bestämmelser i högskoleförordningen. Förutom dessa riktlinjer finns ytterligare universitetsinterna styrdokument som behandlar näraliggande frågor.

”Studentens rättigheter och skyldigheter” behandlar ett antal frågor som är centrala i studenternas vardagliga studieverksamhet. Det är viktigt för studenten att veta vilka rutiner som gäller och att institutionerna samt universitetet har ett tydligt ramverk kring dessa frågor. I det fall en student anser att en institution eller universitetet inte lever upp till dessa riktlinjer bör rättelse sökas i första hand hos berörd lärare/examinator via berörd befattningshavare inom verksamhetsstöd. Prefekter, huvudutbildningsledare, utbildningsledare och andra ansvariga chefer kan också självfallet kontaktas. Stöd i sådana frågor kan dessutom sökas hos studentkårerna. Alla ärenden som universitetet handlägger ska behandlas skyndsamt.

För att felaktigheter och oklarheter ska kunna rättas till krävs att den student som märker att någonting är fel, oavsett det gäller trakasserier, lektioner i examinationsperioden, dålig studiemiljö eller annat, påpekar detta.